Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

Proponowana regulacja wprowadza nową treść załącznika nr 3 do dotychczasowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27.2.2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376), zawierającego wzór świadectwa charakterystyki energetycznej obowiązującego dla budynku, jak też załącznika nr 4 - określającego wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla części budynku.


Zmiana obecnie obowiązujących wzorów świadectw charakterystyki energetycznej budynków lub ich części jest wynikiem przyjęcia w dniu 28.6.2018 r. przez Radę Ministrów dokumentu pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. W oparciu o ten dokument, członkowie Rady Ministrów zobowiązani zostali do podjęcia działań zmierzających do zmiany - pozostających w zakresie ich właściwości - aktów prawnych przewidujących obowiązek stosowania pieczęci lub pieczątek przez w/w podmioty. Zmieniane rozporządzenie przewiduje zaś wymóg użycia pieczęci przez osobę sporządzającą świadectwo charakterystyki energetycznej zgodnie ze wzorem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i wzorem świadectwa charakterystyki energetycznej części budynku (rubryka: „Sporządzający świadectwo”).

W związku z powyższym, konieczne stało się podjęcie przez Ministra Inwestycji i Rozwoju prac legislacyjnych, mających na celu zniesienie wymogu stosowania pieczęci przez w/w osobę. Zważyć przy tym należy, że spis osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zawarty jest w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków prowadzonym z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, zgodnie z przepisami ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

W projektowanym rozporządzeniu nie przewidziano przy tym żadnych nowych rozwiązań prawnych lub technicznych poza tymi, które są realizacją działań związanych z deregulacją obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców.

Jednocześnie jednak, w nowych wzorach świadectw charakterystyki energetycznej budynków lub ich części podano informację, że dokumenty te zostały wygenerowane z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, o którym mowa w art. 31 ustawy z 29.8.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1984 ze zm.). Powołany przepis nakłada bowiem na ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, obowiązek prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, obejmującego następujące wykazy:

1) osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,

2) osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji,

3) świadectw charakterystyki energetycznej,

4) protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji,

5) budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów – objętych obowiązkiem sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

W projekcie odniesiono się jednocześnie do statusu dotychczasowych świadectw charakterystyki energetycznej, wskazując, iż do świadectw sporządzonych przed wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego, a nieprzekazanych osobom, które zleciły ich wykonanie, zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie zmieniające skierowane zostało do dalszych uzgodnień międzyresortowych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności