Będący obecnie w fazie konsultacji społecznych projekt zakłada m.in.:

1) likwidację godzin karcianych (poprzez wykreślenie z art. 42 ust. 2 pkt. 2 lit. a i b KN),

2) usprawnienie postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli; obecnie szczegółowe kwestie związane z powoływaniem komisji dyscyplinarnych, ich skład i właściwość reguluje rozporządzenie MEN z 22.1.1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz.U. z 1998 r. Nr 15, poz. 64 ze zm.), zmiany zaś mają na celu wprowadzenie części z tych regulacji – istotnych z punktu widzenia praw i obowiązków uczestników tego postępowania – wprost do Karty Nauczyciela;

3) rozszerzenie możliwości prowadzenia postępowania dyscyplinarnego na wszystkich nauczycieli, bez względu na wymiar i miejsce zatrudnienia (po zmianach możliwość objęcia postępowaniem dyscyplinarnym ma również dotyczyć nauczycieli zatrudnionych w wymiarze niższym, niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, a także zatrudnionych w: publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 KN oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych);

4) wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych (w rejestrze mają być gromadzone dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego lub karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim, w okresie 3 lat od ukarania; narzędzie to ma ułatwić pracę dyrektorom placówek na etapie zatrudniania nowych nauczycieli);

5) wprowadzenie przepisów o planowaniu środków w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na wypłatę jednorazowej gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli, którym przyznano tytuł honorowy profesora oświaty.

Zmiany mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli (te mają wejść w życie z początkiem kolejnego roku szkolnego, czyli 1.9.2016 r.) oraz przepisów dotyczących finansowania gratyfikacji dla nauczycieli, którym przyznano honorowy tytuł profesora oświaty oraz wynagrodzeń członków komisji dyscyplinarnych (te mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku kalendarzowego, czyli 1.1.2017 r.).