Projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych w toku uzgodnień i konsultacji

Nowa ZamPublU ma być obszernym aktem prawnym, projekt liczy bowiem prawie 700 artykułów. W projekcie zaproponowano - jak podkreśla się w uzasadnieniu do tego aktu prawnego - w szczególności następujące regulacje:

1) wprowadzenie podstawy prawnej do stworzenia polityki zakupowej państwa, która będzie narzędziem do realizacji polityki gospodarczej państwa;

2) zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych poprzez wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, nałożenie obowiązku na centralne organy administracji rządowej określenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych (drzewo kategorii zakupowych) oraz wskazanie zamówień stanowiących realizację polityki państwa; ten obowiązek będzie stanowił ramy dla rocznych planów postępowań, obecnie funkcjonujących w ramach ZamPublU;

3) wprowadzenie obowiązku kwartalnej aktualizacji rocznych planów postępowań;

4) koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. BZP (poniżej progów unijnych) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (o wartości równej progom unijnym lub większej);

5) zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcą przez podkreślenie roli przygotowania postępowania;

6) uproszczenie zasad podmiotowej kwalifikacji wykonawców przez uproszczenie warunków udziału w postępowaniu oraz ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia;

7) uproszczenie proceduralne w postępowaniach od progów unijnych i poniżej progów unijnych przez odrębne tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych;

8) zrównoważenie stron w umowach o zamówienie publiczne przez określenie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych określenie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia;

9) wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy;

10) usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO przez obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO oraz wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO;

11) usprawnienie systemu kontroli przez wspólne przepisy ogólne dotyczące kontroli zamówień publicznych, przeprowadzanie kontroli na podstawie analizy ryzyka naruszenia prawa, obowiązek publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy kontroli;

12) wprowadzenie nowego rozwiązania mającego na celu pozasądowe rozwiązywanie sporów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności