Projekt nowej ustawy o prawie spółdzielni mieszkaniowych do gruntów – gminy mogą być zobowiązane do wypłaty odszkodowań

Wstępnie warto podać motywy projektodawców omawianego aktu prawnego. W uzasadnieniu wskazano m.in., że wiele spółdzielni mieszkaniowych w Polsce nadal nie ma tytułu prawnego do gruntów, na których wznosiły osiedla mieszkaniowe, co jednak obciąża w znacznie większym stopniu Państwo, niż spółdzielnie. Jak jednak dalej dodano: Główną przyczyną braku regulacji stanu prawnego gruntów w Warszawie oraz w innych miastach jest nierealizowanie przez jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, na podstawie których jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są ustanowić prawo wieczystego użytkowania, jeżeli spółdzielnie do dnia 31 grudnia 1996 r. wniosły wnioski o ustanowienie wieczystego użytkowania. Pomimo złożenia tych wniosków miasta w wielu przypadkach zasłaniają się roszczeniami byłych właścicieli i nie realizują ww. ustawy.

W każdym bądź razie ww. projekt w art. 2 przewiduje, że:

W przypadku, w którym:

  1. nie dokonano zniesienia współwłasności nieruchomości stanowiących współwłasność spółdzielni mieszkaniowej i Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub
  2. nie ustalono właściciela nieruchomości będącej co najmniej od dnia 5 grudnia 1990r. nieprzerwanie w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowej, która na podstawie pozwolenia na budowę i decyzji lokalizacyjnej lub innych właściwych decyzji organów budowlanych wybudowała na tej nieruchomości budynek

– własność nieruchomości nabywa spółdzielnia mieszkaniowa.

Jak więc widać z motywów projektodawców, zakres przedmiotowy projektu dotyczy m.in. jednostek samorządu terytorialnego, co jak się okazuje, może mieć także odzwierciedlenie w wydatkach tych jednostek.

Z punktu widzenia interesów finansowych jednostek samorządu terytorialnego na uwagę zasługuje art. 4 ww. projektu, bowiem w nim przewidziano m.in. możliwość wysuwania roszczeń o odszkodowanie wobec jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku, gdy na nieruchomości „przejętej” przez spółdzielnię mieszkaniową wygasną różne roszczenia podmiotów trzecich. Warto więc przytoczyć treść ww. przepisu, który w całości stanowi:

1. Prawomocne postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia własności nieruchomości, o której mowa w art. 2, stanowi podstawę wpisu nabywcy jako właściciela w księdze wieczystej.

2. Z chwilą wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 1 skierowane do nieruchomości roszczenia wygasają, z wyjątkiem roszczeń niezbędnych do korzystania z innych nieruchomości. Obciążenia nieruchomości wpisane do księgi wieczystej zachowują moc.

3. W przypadku wygaśnięcia roszczeń, o których mowa w ust. 2, osoby którym takie roszczenia przysługiwały, mogą wystąpić o odszkodowanie do Skarbu Państwu lub jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 20% tego roszczenia.

Warto jednak dodać, że ustawodawca ograniczył możliwość występowania z ww. roszczeniem odszkodowawczym w art. 13 projektu wskazując, że może ono być realizowane tylko w okresie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Z powyższego można wnioskować, że po wejściu w życie projektowanej ustawy możliwe są sytuacje, w których np. gminy będą musiały wyasygnować dodatkowe środki budżetowe na wykonanie ww. roszczeń odszkodowawczych, które będą pokłosiem przejścia na własność spółdzielni mieszkaniowych nieruchomości dotąd obciążonych różnymi roszczenia osób trzecich.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności