Ustawa ta ma wdrożyć do polskiego prawa postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z 15.5.2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniającej rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym. Termin na wdrożenie tej dyrektywy mija 18.6.2016 r. Dyrektywa ta ma na celu zagwarantowanie przestrzegania odpowiedniego poziomu ochrony praw pracowników delegowanych w celu transgranicznego świadczenia usług; w szczególności chodzi o egzekwowanie minimalnych warunków zatrudnienia mających zastosowanie w państwie członkowskim, w którym usługa ma być świadczona, przy jednoczesnym ułatwieniu korzystania przez usługodawców ze swobody świadczenia usług oraz promowaniu uczciwej konkurencji między usługodawcami.

Ważne

Ustawa ma określać zasady:

  • delegowania pracowników na terytorium Polski w ramach świadczenia usług,
  • kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem pracowników,
  • współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania pracowników, oraz
  • ochrony pracowników delegowanych na i z terytorium Polski.

Pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski

W rozumieniu tego projektu ustawy pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski to pracodawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim, kierujący tymczasowo pracownika do pracy na terytorium Polski:

a) w związku z realizacją umowy zawartej przez tego pracodawcę z podmiotem prowadzącym działalność na terytorium Polski,

b) do zagranicznego oddziału (filii) tego pracodawcy,

c) jako agencja pracy tymczasowej.

Pracodawca delegujący pracownika z terytorium Polski

Odpowiednio zgodnie z projektem pracodawca delegujący pracownika z terytorium Polski to pracodawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski, kierujący tymczasowo pracownika do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego:

a) w związku z realizacją umowy zawartej przez tego pracodawcę z podmiotem prowadzącym działalność na terytorium innego państwa członkowskiego,

b) do zagranicznego oddziału (filii) tego pracodawcy,

c) jako agencja pracy tymczasowej.

Warunki zatrudnienia z KP

Do ustawy tej, z pewnymi modyfikacjami, zostaną przeniesione z Kodeksu pracy przepisy zawarte obecnie w rozdziale IIa działu drugiego KP „Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej”, tj. art. 67 1–art. 674 KP. Tak więc pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski, zgodnie z projektem, ma zapewniać takiemu pracownikowi warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów KP, przy czym chodzi tu o warunki zatrudnienia dotyczące:

1) norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego;

2) wymiaru urlopu wypoczynkowego;

3) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów;

4) wysokości dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych;

5) bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem;

7) zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko;

8) zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu;

9) wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Ustawa będzie jednak przewidywać wyjątki (wyłączenia) od powyższej zasady.

Zadania i uprawnienia PIP

Ustawa będzie także określać zadania i uprawienia Państwowej Inspekcji Pracy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Do głównych zadań PIP ma należeć:

  • udzielanie, na wniosek zainteresowanego, informacji o minimalnych warunkach zatrudnienia,
  • utworzenie, prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej zawierającej informacje o minimalnych warunkach zatrudnienia w języku polskim oraz w co najmniej jednym innym języku oficjalnym UE,
  • współpraca z właściwymi organami państw członkowskich polegająca w szczególności na udzielaniu informacji o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski, informowaniu o stwierdzonych nieprawidłowościach lub wykroczeniach związanych z delegowaniem pracownika na terytorium Polski albo z terytorium Polski, występowaniu do właściwego organu innego państwa członkowskiego z uzasadnionym wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących delegowania pracowników na terytorium Polski albo z terytorium Polski lub o przeprowadzenie działań kontrolnych, udzielaniu odpowiedzi na uzasadnione wnioski właściwych organów innego państwa członkowskiego o dostarczenie informacji dotyczących delegowania pracowników na terytorium Polski albo z terytorium Polski, a także na przeprowadzeniu działań kontrolnych na wniosek takich organów.

Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika na terytorium Polski

Zgodnie z projektem do obowiązków pracodawcy delegującego pracownika na terytorium Polski należeć będzie:

  • obowiązek wyznaczenia osoby upoważnionej do pośredniczenia w kontaktach z PIP lub z innymi instytucjami,
  • obowiązek złożenia do PIP oświadczenia zawierającego określone w ustawie informacje, niezbędne w celu przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy oraz aktualizacji tych informacji,
  • wymóg przechowywania i udostępniania przez pracodawcę w okresie delegowania (i w ciągu 2 lat po zakończeniu delegowania) określonych w ustawie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy pracownika delegowanego oraz udostępniania ich na wniosek PIP.

Niedopełnienie tych obowiązków będzie zagrożone karą grzywny od 1000 do 30 000 złotych.

Przepisy tej ustawy będą stosowane odpowiednio w przypadku wykonywania pracy na terytorium Polski przez pracownika skierowanego do tej pracy przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim.

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie 1.5.2016 r.