Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zaliczek na projekty unijne

Na stronie RCL ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

(projekt z 30.6.2022 r.). W art. 189 ust. 4 FinPubU zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego do wydania rozporządzenia w sprawie warunków i trybu udzielania oraz rozliczania zaliczek oraz zakresu wniosków o płatność i terminów ich składania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem wdrażania programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021–2027 konieczne jest ustanowienie dla wspomnianych programów regulacji dotyczących zaliczek analogicznych do regulacji ujętych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 7.12.2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 2367), dotyczącym programów wdrażanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Rozporządzenie to, zgodnie z art. 142 ust. 3 FinZadŚrEuropU, zostało czasowo utrzymane.

Nowe rozporządzenie umożliwi szerokie stosowanie zaliczek w ramach projektów, co służyć będzie przyspieszeniu wydatkowania środków w ramach projektów, przyczyniając się tym samym do szybszego osiągnięcia przez budżet państwa i budżet środków europejskich dochodów z tytułu płatności okresowych przekazywanych Polsce przez Komisję Europejską.

W § 1 rozporządzenie podano, że rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania oraz rozliczania zaliczek dla beneficjentów, w tym zwrotu środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz terminy składania wniosków o płatność oraz ich zakres – w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Z § 3 ww. rozporządzenia wynika m.in., że zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Zaliczka jest wypłacana w terminie, wysokości i w sposób określony w umowie o dofinansowanie. Wypłaty zaliczki oraz transz zaliczki są dokonywane w wysokościach nie większych i na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu. Nadto, zaliczka lub transza zaliczki jest rozliczana przez beneficjenta w terminie i na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie. Zaliczki pochodzące z dotacji z budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego, niewydatkowane w ramach projektu, podlegają zwrotowi do budżetu, z którego zostały wypłacone, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, z zastrzeżeniem ust. 7.

Podsumowując, nowe rozporządzenie jest istotne z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego, z których to budżetów mogą być udzielane zaliczki na realizację projektów unijnych.

Źródło: RCL
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności