26.10.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (dalej: KWRiST) odbyła się debata poświęcona projektowi nowego Prawa wodnego. Niestety strona samorządowa nadal nie dysponuje ostateczną wersją projektu, którą rząd zamierza skierować do Sejmu.

Samorządy niepokoi przede wszystkim termin, w którym nowe Prawo wodne ma wejść w życie. Jednak w ocenie ministerstwa przesunięcie terminu jest niemożliwe. Nowe Prawo wodne musi wejść w życie 1.1.2017 r., inaczej Polska straci 3,5 mld euro dofinansowania na gospodarkę wodną.

Samorządowcy uważają, że nie byłoby niczym wyjątkowym, gdyby 1.1.2017 r. obowiązywać zaczęły jedynie te przepisy Prawa wodnego, które wiążą się z wdrożeniem do prawa Polskiego Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.UE L z 22.12.2000 r.), a pozostałe, np. dotyczące powołania nowej firmy Wody Polskie, w terminie późniejszym.

W ocenie samorządowców ten nowy twór nie jest i nie będzie w stanie od 1.1.2017r. przejąć wszystkich zadań, kompetencji, majątku i pracowników wiążących się z zarządzaniem wodami. Samorządowcy mają poważne obawy, czy rzeczywiście zmiana zasad zarządzania wodami w Polsce jest konieczna.

Unia Europejska nie wymaga od Polski centralizacji zarządzania wodami, a postanowienia ramowej dyrektywy wodnej mogą z powodzeniem realizować samorządy. W ocenie samorządów rząd pod pretekstem wdrożenia prawa unijnego, zamierza centralizować zarządzanie wszystkimi wodami w Polsce.

Ważne
Stawki opłat za wodę w 2017 r. zostaną utrzymane na poziomie obowiązującym w 2016 r.