Projekt kolejnych zmian do ustawy o VAT

Proponowane zmiany do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221; dalej: VATU) dotyczą m.in.:

1) modyfikacji przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu - w związku z wyrokiem TSUE z 16.11.2017 r. w sprawie Kozuba Premium Selection (sygn. C-308/16). Doprecyzowano, iż pierwsze zasiedlenie poza oddaniem do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, obejmuje również rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne tych budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, które spełnia warunki określone w art. 2 pkt 14 lit. b VATU;

2) wprowadzenia ograniczeń w wystawianiu faktur VAT do paragonów; możliwość wystawienia faktury VAT do paragonu możliwa będzie pod warunkiem, że na paragonie dokumentującym sprzedaż wydrukowany będzie numeru NIP nabywcy. Ma to wyeliminować przypadki wystawiania faktur na podstawie pozostawionych przez nabywcę paragonów fiskalnych;

3) dostosowania przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian wprowadzonych w odpowiednich przepisach dotyczących podatków dochodowych, tj. podwyższenie progu powiązań kapitałowych z 5% do 25% w odniesieniu do transakcji z podmiotami powiązanymi;

4) uproszczenia w imporcie towarów (umożliwienie obliczenia i wykazania kwoty VAT z tytułu importu w rozliczeniu zamknięcia, w konsekwencji ograniczenie konieczności wydawania decyzji określającej podatek i zapłaty odsetek);

5) doprecyzowania zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE;

6) wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT z art. 113 VATU przez podatników dokonujących obrotu sprzętem elektronicznym i elektrycznym;

7) wyłączenia możliwości stosowania kaucji gwarancyjnej przez podmioty nowo powstałe;

8) obniżenia wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej, dostosowaniu przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej do zmian w tzw. pakiecie paliwowym poprzez objęcie tą odpowiedzialnością podmiotów nabywających paliwa ciekłe;

9) dostosowania niektórych przepisów do wprowadzanego do 1.1.2018 r. obowiązku składania deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i braku możliwości składania w tej formie wraz z deklaracją innych dokumentów;

10) uniemożliwienia nieuzasadnionego wzbogacenia podatnika (wprowadzenie art. 87 ust.1a VATU). Zmiana ta koresponduje z planowanymi zmianami w OrdPU w zakresie nadpłaty, jeżeli ciężar nadpłaconego podatku nie poniósł podatnik, ale np. konsument w kwocie umówionego wynagrodzenia).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności