Z informacji dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIB), projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego jest już po pogłębionych, ponad trzymiesięcznych konsultacjach publicznych. Ministerstwo zapowiada, że opublikuje nową wersję kodeksu jeszcze w pierwszym kwartale 2017 r., zaś w kwietniu – przepisy wprowadzające kodeks i projekty ustaw okołokodeksowych. W lipcu br. wszystkie projekty aktów prawnych mają trafić do Sejmu.

W założeniu projektodawców, głównym celem kodeksu ma być:

1) skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidacja zbędnych procedur dla najprostszych budowli;

2) przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach planowania, aby przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej należały do rzadkości;

3) efektywny i transparentny proces lokalizacji i realizacji inwestycji publicznych.