Projekt dotyczący wliczania działalności gospodarczej do stażu pracy

Okresy prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy

Poselski projekt ustawy o wliczaniu okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy oraz stażu wymaganego od kandydatów na określone stanowiska przewiduje, że wliczeniu do pracowniczego stażu pracy, od którego zależy nabycie uprawnień pracowniczych, będą podlegać:

1) okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej;

2) okresy posiadania statusu wspólnika spółki osobowej uprawnionego do prowadzenia spraw i reprezentacji tej spółki i niezatrudnionego w tej spółce na podstawie umowy o pracę;

3) okresy pełnienia funkcji członka zarządu lub prokurenta spółek osobowych lub kapitałowych i niezatrudnionych w tych spółkach na podstawie umowy o pracę;

4) okresy wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z KC stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Ponadto ww. okresy byłyby wliczane do stażu pracy warunkującego objęcie danego stanowiska - jeżeli warunek takiego stażu przewidują przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy lub inne przepisy prawa pracy. W przypadku wymaganego stażu pracy na stanowisku kierowniczym okresy te podlegałyby wliczeniu, jeżeli w tym czasie kandydat zatrudniał w oparciu o umowę o pracę minimum 5 osób i osobiście sprawował nad nimi nadzór i kontrolę.

Ważne
Warunkiem wliczenia powyższych okresów do stażu pracy byłoby podleganie ubezpieczeniu i opłacanie składek zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawą o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych.

Wyżej wymienione okresy nie byłyby jednak wliczane do pracowniczego stażu pracy, jeżeli w myśl danego przepisu lub postanowienia do stażu pracy wlicza się tylko okresy zatrudnienia u danego pracodawcy.

Potwierdzenie wymiaru okresów zaliczanych do stażu pracy

Projekt przewiduje, że w celu potwierdzenia wymiaru ww. okresów osoba uprawniona nawiązując stosunek pracy składałaby oświadczenie w formie pisemnej - z notarialnie poświadczonym podpisem - na okoliczność podstaw wyliczenia okresu stażu pracy oraz ze wskazaniem właściwej dokumentacji potwierdzającej prawdziwość oświadczenia. Oświadczenie to byłoby składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Proces legislacyjny

Ustawa ta miałaby wejść w życie z dniem 1.1.2018 r. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jak dotychczas stanowiska do tego projektu nie zajął Rząd.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności