W Dz.Urz. M.P. z 2021 r. opublikowano uchwałę nr 191 Rady Ministrów z 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025.

Rada Ministrów ustanowiła program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025, którego wykonawcą jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Ogólna kwota środków z budżetu państwa w całym okresie realizacji Programu wyniesie 300 000 tys. zł. Środki z budżetu państwa w poszczególnych latach wyniosą po 60 000 zł n każdy rok.