Głównym celem PROW 2014–2020 będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.
Łączne finansowe środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014–2020 wyniosą 13 513 295 000 euro – 8 598 280 814 euro pochodzi z pieniędzy UE (EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), a 4 915 014 186 euro wynosi wkład krajowy.
Podczas opracowania PROW 2014–2020 uwzględniono przede wszystkim wskazania zawarte w poniższych dokumentach:

 1. przepisach prawnych Unii Europejskiej – w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej;
 2. strategii wzrostu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”.

Priorytety PROW 2014–2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020, tj.:

 1. ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich;
 2. zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami;
 3. wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie;
 4. odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem;
 5. promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu;
 6. zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

W ramach PROW 2014–2020 zostanie przeprowadzonych łącznie 15 działań dotyczących różnych obszarów aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich, począwszy od wsparcia merytorycznego indywidualnej przedsiębiorczości w rolnictwie, aż po kompleksowe projekty inwestycyjne dotyczące infrastruktury publicznej.
Działanie M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Celem działania jest przede wszystkim wspieranie rozwoju infrastruktury wiejskiej oraz odnowa wsi, co przyczyni się do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej.
W zakres działania wchodzą trzy odrębne poddziałania, w ramach których realizowane będą projekty na wielu różnych obszarach rozwoju.
Poddziałanie 7.2: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Poddziałanie obejmuje dwa typy operacji:

1. Gospodarka wodno-ściekowa

Problemem do rozwiązania poprzez realizację projektów inwestycyjnych jest przede wszystkim bardzo niski poziom skanalizowania obszarów wiejskich na terenie Polski. Niedostateczne wyposażenie obszarów wiejskich w infrastrukturę wodno-ściekową, zdaniem autorów Programu, wpływa negatywnie na poziom życia mieszkańców oraz hamuje rozwój przedsiębiorczości na tych terenach. Inicjatywy podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego powinny skutecznie przyczynić się do redukcji ścieków na terenach wiejskich oraz ograniczenia zanieczyszczeń wód.
Wsparcie finansowe w ramach obszaru dotyczącego Gospodarki wodno-ściekowej obejmuje następujące rodzaje przedsięwzięć:

 1. budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;
 2. zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych.

Wysokość pomocy pochodzącej ze środków Programu nie może przekroczyć 2 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu, a poziom tej pomocy może wynosić maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Pozostała część środków finansowych (w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych pojedynczego projektu) ma stanowić wkład własny beneficjenta, który ubiega się o dofinansowanie swojego projektu. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
Wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu przedsięwzięcia (dotacja oraz wkład własny) nie może przekroczyć 1 000 000 euro.
Beneficjentami dotacji pochodzących z opisywanego Poddziałania oprócz gmin będą mogły zostać:

 1. spółki, w których udziały mają wyłącznie JST;
 2. związki międzygminne.

Koszty kwalifikowalne przedsięwzięcia mogą obejmować:

 1. koszty budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych, w szczególności: oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniana wody, systemów kanalizacji sieciowej lub pojedynczych systemów oczyszczania ścieków;
 2. koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 3. koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Pomoc zostanie przyznana wówczas, gdy przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców) lub gminy miejskiej (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców).
Dofinansowane inwestycje będą mogły również zostać realizowane w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, pod warunkiem że:

 1. będą one spójne z dokumentem planistycznym gminy lub lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości;
 2. spełnią wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które będą miały zastosowanie w ich wypadku;
 3. zostaną realizowane na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca będzie posiadał prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres związania z inwestycją.

O przyznaniu pomocy ma decydować liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów dotyczących:

 1. inwestycji zlokalizowanych na terenie, na którym istnieje największa potrzeba poprawy stanu wód zgodnie z zaktualizowanym programem wodno-środowiskowym kraju;
 2. łącznej realizacji gospodarki wodnej i ściekowej;
 3. dochodu podatkowego gminy, w której jest planowana realizacja projektu (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca);
 4. bezrobocia w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana inwestycja (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia);
 5. powiązania projektami z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury szerokopasmowej;
 6. specyfiki regionu.

Jeżeli kilka projektów uzyska w wyniku oceny identyczną liczbę punktów, przewidywane są preferencje dla inwestycji, których realizacja umożliwi oczyszczenie większej objętości ścieków.

2. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Brak dobrej jakości dróg stanowi, zdaniem autorów Programu, istotną barierę rozwoju społeczno-ekonomicznego wielu miejscowości wiejskich na terenie naszego kraju. Problemy komunikacyjne wpływają znacząco na zahamowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, ograniczają również możliwości podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz korzystania z usług publicznych (np. edukacja, zdrowie i kultura).

Ważne
Dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych na tym obszarze obejmuje budowę lub modernizację dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń.

Pomoc finansowa będzie udzielana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wysokość przyznanych środków nie może jednak przekroczyć 3 000 000 zł dla pojedynczego beneficjenta (np. gminy) w okresie realizacji Programu. Dofinansowanie projektu inwestycyjnego będzie udzielane w maksymalnej wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu, a wymagany minimalny wkład własny beneficjenta powinien wynosić 36,37% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia (wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 000 000 euro).
Beneficjentami Poddziałania będą mogły zostać poniższe grupy podmiotów:

 1. gminy;
 2. powiaty;
 3. związki powiatów i gmin.

Koszty kwalifikowalne przedsięwzięć będą mogły obejmować wydatki dotyczące:

 1. budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
 2. zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 3. koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Na pomoc finansową mogą liczyć projekty, które:

 1. zostaną realizowane w miejscowości, należącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców) lub gminy miejskiej (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców);
 2. będą spójne z dokumentem planistycznym gminy, lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości;
 3. spełnią wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do danego rodzaju inwestycji;
 4. zostaną przeprowadzone na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy (wnioskodawca musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres wyznaczony tymi celami);
 5. będą miały na celu połączenie jednostki osadniczej z istniejącą siecią drogową.

O przyznaniu pomocy zadecyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny projektów, która zostanie dokonana na podstawie kryteriów dotyczących:

 1. dochodu podatkowego gminy, w której jest planowana realizacja inwestycji (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca);
 2. bezrobocia w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, gdzie jest zaplanowana realizacja przedsięwzięcia (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia);
 3. powiązania projektu z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury szerokopasmowej;
 4. specyfiki regionu.

W przypadku inwestycji o tej samej liczbie punktów preferowane będą projekty, których realizacja zapewni dostęp do sieci drogowej większej liczbie mieszkańców.
Kolejnym obszarem, na którym JST będą miały szanse ubiegać się o finansowe wsparcie, jest:
Poddziałanie 7.4: Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury.
Poddziałanie obejmuje następujące grupy współfinansowanych projektów inwestycyjnych:
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej
Zdaniem autorów Programu mieszkańcy obszarów wiejskich mają w porównaniu do mieszkańców miast ograniczony dostęp do podstawowych usług kulturalnych. Infrastruktura kulturalna na obszarach wiejskich jest nadal słabo rozwinięta i niedoinwestowana. Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych lub modernizacji istniejących obiektów, które będą pełniły funkcje kulturalne, powinny dążyć do zapewnienia optymalnych warunków niezbędnych do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych i integracyjnych.

Ważne
Poważnym problemem jest również rozwój przestrzenny, który w wielu miejscowościach wiejskich nie następuje w oparciu o spójną koncepcję rozwoju. Wpływa to bezpośrednio na spadek atrakcyjności tych miejscowości dla mieszkańców, turystów i potencjalnych inwestorów. Przedsięwzięcia dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej powinny podnosić atrakcyjność obszarów wiejskich i promować rozwój przestrzenny w oparciu o zasady kształtowania spójnej polityki w tym zakresie.

Wsparcie finansowe Poddziałania obejmuje następujące typy projektów:

 1. budowę, modernizację lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne (w tym świetlic i domów kultury);
 2. ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego.

Pomoc finansowa udzielana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Wysokość pomocy nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach opisywanych Poddziałań 7.4 i 7.6.
Dofinansowanie pojedynczego przedsięwzięcia może zostać przyznane w maksymalnej wysokości 63,63% jego kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny pochodzący ze środków finansowych beneficjenta musi wynosić minimum 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu (wartość całkowita kosztów kwalifikowalnych inwestycji nie może przekroczyć 1 000 000 euro).
Dokumentację aplikacyjną do konkursów dotacyjnych będą mogły składać następujące rodzaje uprawnionych podmiotów:

 1. gminy;
 2. instytucje kultury, dla których organizatorem jest JST (w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne).

Koszty przedsięwzięć, które mogą liczyć na dofinansowanie, powinny obejmować jedynie wydatki kwalifikowalne dotyczące:

 1. budowy przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
 2. kosztów związanych z kształtowaniem przestrzeni;
 3. zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji projektu;
 4. kosztów ogólnych, bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.

Pomoc finansowa będzie mogła zostać przyznana, pod warunkiem że przedsięwzięcie spełni poniższe kryteria:

 1. zostanie realizowane w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców) oraz gminy miejskiej (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców);
 2. będzie ogólnodostępne (w tym dostępne dla osób niepełnosprawnych);
 3. będzie spójne z dokumentem planistycznym gminy, lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości;
 4. spełni wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do specyfiki danej inwestycji;
 5. zostanie zrealizowane na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy (wnioskodawca musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres niezbędny do realizacji założonych celów przedsięwzięcia);
 6. w wypadku projektów planowanych na obszarze kultury, wniosek o dofinansowanie zostanie złożony przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest JST, i zostanie zaakceptowany przez organizatora.

Projekty inwestycyjne związane z obiektami pełniącymi funkcje kulturalne będą oceniane na podstawie kryteriów dotyczących:

 1. dochodu podatkowego gminy, w której jest planowana realizacja przedsięwzięcia (preferowane będą gminy o niższym dochodzie podatkowym);
 2. bezrobocia w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, gdzie planowane jest przeprowadzenie projektu (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia);
 3. specyfiki regionu.

Jeżeli duża ilość projektów dotyczących obiektów pełniących funkcje kulturalne uzyska taką samą liczbę punktów, dofinansowane zostaną przedsięwzięcia, których realizacja umożliwi przeprowadzenie większej liczby inicjatyw społecznych.
Poniższe kryteria będą decydujące w wypadku inwestycji związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznej:

 1. wartości zabytkowej układu urbanistycznego;
 2. komplementarności z innymi inwestycjami na obszarze realizacji przedsięwzięcia;
 3. lokalizacji inwestycji (preferencje dla projektów zlokalizowanych na obszarze o potencjale turystycznym);
 4. specyfiki regionu.

Jeżeli taką samą liczbę punktów uzyskają projekty realizowane na obszarze tematycznym kształtowania przestrzeni publicznej, o kolejności przyznania środków finansowych zdecyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na jednego mieszkańca.

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
Budowa i modernizacja infrastruktury handlowej ma na celu stworzenie miejsc dostępnych publicznie, na terenie których rolnicy będą mogli sprzedawać produkty wytworzone we własnych gospodarstwach. Przeprowadzone na tym obszarze projekty inwestycyjne powinny m.in.: ułatwić bezpośrednią dystrybucję produktów rolnych, podnieść systemy jakości, skrócić cykle dostaw oraz umożliwić efektywną promocję na rynkach lokalnych.

Ważne
Pomoc finansową otrzymają przedsięwzięcia dotyczące budowy lub modernizacji targowisk oraz obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.

Dofinansowanie będzie przyznawane w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 1 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.
Wsparcie finansowe pojedynczego projektu będzie mogło osiągnąć maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia przy założeniu, że wkład własny wnioskodawcy nie będzie mniejszy niż 36,37% kosztów kwalifikowalnych realizowanej inwestycji (wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 000 000 euro).
Beneficjentami dotacji zostaną:

 1. gminy,
 2. powiaty lub
 3. związki powiatów i gmin.

Koszty kwalifikowalne inwestycji będą obejmowały wydatki związane z:

 1. budową, przebudową lub modernizacją obiektów budowlanych;
 2. zakupem sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji projektu;
 3. kosztami ogólnymi, bezpośrednio związanymi z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

Dofinansowanie zostanie przyznane jedynie wówczas, gdy projekt spełni poniższe warunki:

 1. zostanie zrealizowany na terenie miejscowości liczącej nie więcej niż 200 000 mieszkańców;
 2. po zakończeniu realizacji będzie ogólnodostępny;
 3. wykaże spójność z dokumentem planistycznym gminy, lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości;
 4. spełni wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie na obszarze jego realizacji;
 5. zostanie przeprowadzony na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy (wnioskodawca musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem).

Preferowane będą projekty dotyczące targowisk, w których udział powierzchni handlowej przeznaczonej dla rolników w stosunku do całkowitej powierzchni targowiska będzie większy.
Kolejnym obszarem dofinansowania projektów JST w ramach PROW jest:
Poddziałanie 7.6: Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej.
W ramach Poddziałania 7.6 o wsparcie finansowe będą mogły ubiegać się projekty inwestycyjne, których zakres merytoryczny zostanie wpisany w poniższy obszar tematyczny.
Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
Autorzy programu zwracają uwagę na fakt, że na terenach wiejskich znajdują się liczne obiekty, które ulegają stopniowej degradacji i bez zewnętrznej pomocy finansowej grozi im całkowita ruina. Do tej grupy należą: pojedyncze obiekty zabytkowe, zespoły pałacowo-ogrodowe, zespoły folwarczne oraz układy tradycyjnej zabudowy.
Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego powinny przyczynić się do zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego, wspierając tym samym rozwój lokalny na obszarach wiejskich.
Pomoc finansowa będzie mogła zostać udzielona na realizacje przedsięwzięć dotyczących:

 1. odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego;
 2. zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.

Pomoc finansowa będzie przybierała formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Wysokość pomocy nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach opisywanych Poddziałań 7.4 i 7.6.
Dofinansowanie pojedynczego projektu będzie mogło wynosić maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, a wkład własny beneficjenta w realizację projektu nie może być niższy niż 36,37% kosztów kwalifikowalnych inwestycji (wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 000 000 euro).
Dofinansowanie będą mogły otrzymać następujące rodzaje podmiotów:

 1. gminy;
 2. instytucje kultury, dla których organizatorem jest JST.

W ramach realizowanych inwestycji za kwalifikowalne uznane zostaną przede wszystkim koszty dotyczące:

 1. zakupu, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
 2. prac konserwatorskich lub restauratorskich;
 3. zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji przedsięwzięcia;
 4. koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją projektu.

Pomoc finansowa będzie mogła zostać przyznana jedynie wówczas, gdy projekty spełnią poniższe warunki:

 1. zostaną zrealizowane na terenie miejscowości, należącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców) lub gminy miejskiej (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców);
 2. zakończone inwestycje będą ogólnodostępne (w tym dla osób niepełnosprawnych);
 3. przedsięwzięcia będą spójne z dokumentem planistycznym gminy, lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości;
 4. projekt spełni wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie na obszarze jego realizacji;
 5. inwestycje przeprowadzone zostaną na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy (wnioskodawca musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością);
 6. wnioski o dofinansowanie zostaną złożone przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest JST i zaakceptowana przez organizatora;
 7. projekty będą dotyczyły obiektów wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków.

O przyznaniu finansowego wsparcia zadecyduje liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów dotyczących:

 1. nadania nowej funkcji odnowionemu obiektowi;
 2. oceny wartości zabytku;
 3. lokalizacji inwestycji (preferencje dla operacji zlokalizowanych na obszarze o potencjale turystycznym);
 4. specyfiki regionu.

W przypadku projektów, które w wyniku oceny otrzymają identyczną liczbę punktów, o kolejności przyznania pomocy zadecyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na jej jednego mieszkańca.Aktualne informacje dotyczące terminów konkursów dotacyjnych oraz zasad i procedur aplikacyjnych będą pojawiały się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020.