W dniu 19.3.2018r. na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano Zarządzenie Nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16.3.2018 r.w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”. Zarządzenie opublikowano w związku z umową grantową o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0039/17-00 z 28.11.2017 r. zawartą przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia.

W zarządzeniu określono zasady wyboru realizatorów programu pilotażowego oraz uściślono, że program będzie realizowany w maksymalnie 45 miejscach udzielania świadczeń przez świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarządzenie zawiera również zasady procedury odwoławczej dla świadczeniodawców biorących udział w konkursie. W zarządzeniu sprecyzowano również zawieranie umów z realizatorem programu pilotażowego oraz finansowania programu.

Zarządzenie określa też warunki udziału świadczeniobiorcy i zasady przyznawania i rozliczania grantu.