Program otwierania danych na lata 2021–2027

W Dz.Urz. M.P. z 2021 r. pod poz. 290 opublikowano uchwałę nr 28 Rady Ministrów z 18.2.2021 r. w sprawie Programu otwierania danych na lata 2021–2027.

Zgodnie z art. 6e DostInfPubU, w celu zwiększenia ilości oraz poprawy jakości zasobów informacyjnych i treści oraz metadanych opisujących ich strukturę udostępnianych w centralnym repozytorium, minister właściwy do spraw informatyzacji opracowuje Program Otwierania Danych uwzględniając w szczególności:

 • aktualny stan udostępniania otwartych danych;
 • obowiązujący stan prawny;
 • kierunki rozwoju w zakresie otwartości danych;
 • wyniki przeglądu prowadzonej polityki otwartych danych;
 • możliwości finansowania projektowanych rozwiązań;
 • potrzebę wsparcia nowoczesnych technologii wykorzystujących otwarte dane;
 • potrzebę współpracy z interesariuszami otwartych danych.
Ważne

Program ustala się na okres siedmioletni, z możliwością wprowadzenia zmian w okresie jego obowiązywania. Rada Ministrów, na wniosek ministra informatyzacji, przyjmuje program w drodze uchwały.

Z uchwały Rady Ministrów wynika, że przyjęto Program otwierania danych na lata 2021–2027 (dalej: program), który stanowi załącznik do uchwały. Program realizują członkowie Rady Ministrów oraz Prezes GUS, natomiast minister informatyzacji koordynuje i monitoruje jego realizację. Wszystkie te organy współpracują ze sobą w tym zakresie.

Ważne

Minister informatyzacji przedstawia Radzie Ministrów, do 31 lipca danego roku, informację o realizacji programu. Przy czym, pierwszą informację o realizacji programu minister informatyzacji przedstawi Radzie Ministrów do 30.11.2021 r.


Program wyszczególnia cele dotyczące otwierania danych na lata 2021–2027, które obejmują:

 • Cel pierwszy – Zwiększenie dostępności danych w portalu Dane.gov.pl;
 • Cel drugi – Poprawa interoperacyjności i jakości danych;
 • Cel trzeci – Wzrost wykorzystywania i wymiany danych;
 • Cel czwarty – Stymulowanie rynku ponownego wykorzystywania zasobów kultury i danych naukowych;
 • Cel piąty – Wzmocnienie współpracy z krajowymi i zagranicznymi interesariuszami danych;
 • Cel szósty – Podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej w zakresie otwierania i zarządzania danymi oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat potencjału otwartych danych.

Jak czytamy w programie, Program otwierania danych na lata 2021–2027 uchwalono z uwagi na konieczność zachowania ciągłości działań i kontynuowanie realizowanej polityki otwartości danych dostosowanej do rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zdaniem autorów programu, dokument ten określa priorytety administracji rządowej w otwieraniu dostępu do danych.

Ważne

Zawarta w programie strategia otwartych danych ma na celu rozwój ekosystemu, w którym duża liczba dobrej jakości danych pozwoli na rozwój innowacyjnych rozwiązań, zwiększy przejrzystość działań organów administracji oraz zwiększy jakość realizowanych badań, przyspieszając postęp naukowy.

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności