Dokument wskazuje następujące cele:

· aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób z zaburzeniami psychicznymi;

· zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz takich osób;

· integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym;

· wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

O dofinansowanie projektów zgłoszonych do otwartego konkursu ofert w ramach programu mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe.

Program ma być realizowany w oparciu o 4 zasady:

  • konkursowa formuła wyboru – otwarty konkurs ofert i wybór nowatorskich projektów;
  • limit ilościowy projektów – podmioty mogą składać tylko jeden projekt w roku budżetowym;
  • maksymalna kwota dofinansowania – od 30 000 zł do 100 000 zł;
  • procentowy podział finansowania projektów – dofinansowanie w 80%, a wkład własny uczestników w wysokości co najmniej 20%.

Pełna treść dokumentu jest dostępna na stronie internetowej:

Program-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi-edycja-2017 (podlinkowane: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi-edycja-2017)