W pierwszej kolejności na uwagę zasługują regulacje zawarte w art. 17 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 PrOchrŚrod, z których wynika, po pierwsze, że organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1. Ponadto, pogramy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy.

Z punktu widzenia poruszonej problematyki znaczenie kluczowe mają przepisy art. 13 AktyNormU, z których treści wynika, że w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się:

1) akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;

2) akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy;

3) statuty związków międzygminnych, statuty związków powiatów oraz statuty związków powiatowo-gminnych;

(…)

7) uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa;

8) obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy;

8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego;

9) statut urzędu wojewódzkiego;

10) inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.

W kontekście podanej problematyki na szczególną uwagę zasługuje rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 6.5.2022 r. (Nr 73/2022; http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/). W orzeczeniu tym organ nadzoru zakwestionował m.in. zapis:

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Organ nadzoru wskazał m.in., że ww. uchwała odnosi się do programu nie będącego aktem prawa miejscowego i którego obowiązek ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie został przewidziany przez przepisy szczególne (w tym art. 17 i art. 18 PrOchrŚrod). Brak jest zatem podstaw prawnych do ogłoszenia uchwały w dzienniku urzędowym województwa w oparciu o art. 13 pkt 2 i pkt 10 AktyNormU, a tym samym termin jej wejścia w życie nie może być uzależniony od urzędowej publikacji (art. 4 ust. 1 tej ustawy).

Podsumowując, wskazane rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest prawnie uzasadnione. Program ochrony środowiska jakkolwiek przyjmowany na podstawie uchwały rady gminy, to nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.