Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dalej: Program Inwestycji Strategicznych) został ustanowiony na podstawie art. 65 ust. 28 ZmKoronawirusU20(1). Program Inwestycji Strategicznych realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, a dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach tego programu ma na celu przeciwdziałanie Covid-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 KoronawirusU. W praktyce środki z Programu Inwestycji Strategicznych przyznane będą samorządom na ich wniosek złożony w dedykowanej do obsługi programu aplikacji Polski Ład. Dofinansowanie z programu przeznaczone może być na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach jednego z czterech obszarów priorytetowych.

Od czego zacząć?

Chcąc aplikować o środki, JST (bądź związek JST) wypełnia wniosek o dostęp do aplikacji Polski Ład, za pośrednictwem, której będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie inwestycji. Aby uzyskać dostęp do aplikacji, osoba uprawniona do wykonywania czynności w imieniu JST (bądź związku JST) składa wniosek o nadanie dostępu do aplikacji. Wniosek składa się wyłącznie elektronicznie przez platformę ePUAP, korzystając z profilu ePUAP przypisanego do danej JST (związku JST). We wniosku o nadanie dostępu do aplikacji uzupełnia się podstawowe dane o JST (związku JST) takie jak dane teleadresowe, REGON, NIP, dane użytkownika upoważnionego do składania wniosków/oświadczeń w imieniu wnioskodawcy. Do wniosku powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki – w przypadku jeśli wniosek w imieniu JST składał będzie wójt, wymaganym załącznikiem będzie skan zaświadczenia Komisji Wyborczej o wyborze wójta. Co istotne, każda JST (związek JST) składa dwa wnioski o dostęp do aplikacji Polski Ład – pierwszy dla osoby uprawnionej (reprezentanta), bądź osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu JST (np. osoba posiadająca pełnomocnictwo udzielone przez reprezentanta do składania wniosku w ramach programu), a drugi dla skarbnika lub osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo skarbnika. Wzory wniosków oraz pełnomocnictw znajdują się na stronie internetowej BGK dedykowanej Rządowemu Funduszowi Polski Ład: Programowi Inwestycji Strategicznych. 

Po złożeniu dwóch wniosków o dostęp do aplikacji Polski Ład (dla każdego użytkownika osobny wniosek) oraz dołączając do nich niezbędne załączniki, nadane zostaną dostępy do aplikacji, w której JST (związek JST) będzie mógł złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji.

Priorytety w pierwszym naborze

W Programie Inwestycji Strategicznych zidentyfikowano 35 obszarów inwestycji, które uszeregowano w cztery priorytety, tj. przypisane do obszaru inwestycyjnego wartości punktowe wskazujące sposób uszeregowania obszarów inwestycyjnych możliwych do objęcia dofinansowaniem z Programu. W priorytecie pierwszym są to: budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej, budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni, budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego, budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego, budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja, odnawialne źródła energii –  realizując zadania z tego priorytetu JST (związki JST) potrzebują wyłącznie pięcioprocentowego wkładu własnego; 95% wartości inwestycji pokryje dofinansowanie z programu.

JST (związki JST) mogą złożyć w jednym naborze maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, przy czym regulamin programu nie ogranicza JST (związków JST) w zakresie wyboru inwestycji do dofinansowania – samorządy mogą zgłosić zarówno 3 zadania w ramach obszarów z pierwszego priorytetu, jak i jedno zadanie z obszaru w priorytecie pierwszym i dwa kolejne zadania z obszarów zgrupowanych w innych priorytetach.

O programie

Pierwszy nabór w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  potrwa od 2 do 30 lipca 2021 roku. Wnioski o dostęp do aplikacji oraz wnioski o dofinansowanie zadań przyjmowane będą do godziny 23:59 – 30 lipca. Rząd planuje dwa pilotażowe nabory w 2021 roku – drugi odbędzie się prawdopodobnie jesienią. W ramach programu, JST (związki JST) mogą uzyskać nawet 95% dofinansowania zadań z priorytetu 1, 90% z priorytetu 2, 85% z priorytetu 3 i 80% z priorytetu 4. Każda JST (związek JST) może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie, z czego pierwszy wniosek nie ma kwotowego ograniczenia, drugi wniosek nie może przekroczyć 30 mln złotych, a kwota trzeciego wniosku nie może przekroczyć 5 mln złotych. Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych zostanie wypłacone po zakończeniu inwestycji w przypadku tych inwestycji, których realizacja będzie trwała nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku inwestycji dłuższych niż 12 miesięcy, realizowanych na podstawie jednej umowy wypłata nastąpi w dwóch transzach: pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga – po zakończeniu realizacji Inwestycji. Pierwsza transza zostanie wypłacona w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty wynagrodzenia, a druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia. W przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata wynagrodzenia zostanie rozłożona na trzy transze.