Chodzi o prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje sejmowa Komisja ds. zmian w kodyfikacjach.

W myśl proponowanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zmian na zakres obowiązku alimentacyjnego nie będą wpływały:

1) świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z 7.9.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;

2) świadczenia i inne środki pieniężne przysługujące na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, określone w ustawie z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

4) świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Konsekwentnie omawiany projekt przewiduje zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z nimi zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmie kwot pochodzących ze świadczeń, dodatków, zasiłków oraz świadczenia wychowawczego z programu 500 plus.

W projekcie przewidziano także zmiany w Prawie bankowym, zgodnie z którymi kwoty świadczenia wychowawczego będą wyłączone spod egzekucji prowadzonej przez komornika z rachunku bankowego.

Omawiana nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.