Na mocy rozporządzenia, ogłoszenia dotyczące umów koncesji na roboty budowlane lub usługi przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość tych umów jest równa lub przekracza kwotę 5 548 000 euro stanowiącą równowartość kwoty 23 921 312 zł.

Warto zwrócić uwagę na przepis przejściowy w rozporządzeniu, z którego wynika, że do postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.