Profil zaufany i podpis zaufany

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1194 opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 29.12.2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

Rozporządzenie określa warunki wydawania, przedłużania ważności, wykorzystywania i unieważniania profilu zaufanego, w tym:

 • okres ważności profilu zaufanego;
 • zbiór danych zawartych w profilu zaufanym, o których mowa w art. 20ad ust. 5 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.; dalej: InforPodPublU), chodzi o dane identyfikujące osobę fizyczną, w tym także identyfikator oraz dane wykorzystywane w procesach uwierzytelniania i autoryzacji realizowanych przy użyciu profilu zaufanego;
 • przypadki, w których nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego;
 • przypadki, w których profil zaufany traci ważność;
 • warunki przechowywania oraz archiwizowania dokumentów i danych bezpośrednio związanych z potwierdzeniem profilu zaufanego;
 • dane i dokumenty wymagane w procedurze potwierdzania, przedłużania ważności i unieważnienia profilu zaufanego;
 • warunki, które powinien spełniać punkt potwierdzający profil zaufany;
 • warunki organizacyjne i techniczne potwierdzenia profilu zaufanego oraz uwierzytelnień i autoryzacji przy nieodpłatnym wykorzystaniu środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy (podmiot niepubliczny);
 • sposób potwierdzania spełniania powyższych warunków. 

Rozporządzenie określa też warunki składania podpisu zaufanego.

W załącznikach do rozporządzenia określono:

 • zakres danych oraz oświadczenia wymagane we wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego (załącznik nr 1);
 • zakres danych wymagany we wniosku o potwierdzenie tymczasowego profilu zaufanego (załącznik nr 2);
 • zakres danych oraz oświadczenia wymagane we wniosku o przedłużenie ważności profilu zaufanego (załącznik nr 3).
Ważne

System, w którym wydawany jest profil zaufany, uniemożliwia usunięcie konta profilu zaufanego w przypadku, gdy prowadziłoby to do utraty kontroli użytkownika tego konta nad jego kontem w ePUAP.

Minister Cyfryzacji co najmniej raz na 2 lata dokona sprawdzenia mającego na celu ustalenie kont nieużywanych w celu ich usunięcia. W przypadku ustalenia konta nieużywanego dokonuje się dwukrotnego powiadomienia użytkownika tego konta na adres poczty elektronicznej powiązany z tym kontem profilu zaufanego, w odstępie 30 dni, o zamiarze jego usunięcia. Powiadomienie to zawiera informację dotyczącą czynności, jakich posiadacz konta profilu zaufanego może dokonać na potwierdzenie woli dalszego korzystania z wskazanego konta nieużywanego. W przypadku niepodjęcia przez użytkownika konta profilu zaufanego tych czynności w terminie 30 dni od przesłania drugiego powiadomienia, konto nieużywane zostanie usunięte.

Z rozporządzenia wynika też, że

 • wnioski o potwierdzenie lub przedłużenie profilu zaufanego złożone przed 7.7.2020 r. są rozpatrywane na zasadach dotychczasowych;
 • wnioski, o których mowa w art. 20c ust. 4 InforPodPublU (chodzi o wnioski podmiotów, które mogą potwierdzać profil zaufany), złożone przed 7.7.2020 r., są rozpatrywane na zasadach dotychczasowych;
 • zachowują moc zgody wydane, na podstawie art. 20c ust. 8 InforPodPublU (chodzi o zgody wydane przez Ministra Cyfryzacji) na nieodpłatne wykorzystywanie środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy do potwierdzania profilu zaufanego), przed 7.7.2020 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności