Profil zaufany będzie można potwierdzić także za pomocą profilu osobistego

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 403 opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 21.2.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego. Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z 10.9.2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1760; dalej: rozporządzenie).

Od 4.3.2019 r. obowiązują zmiany wprowadzone do § 13 rozporządzenia. Po nowelizacji złożenie podpisu zaufanego jest możliwe w okresie ważności użytego do złożenia podpisu środka identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 20aa pkt 1 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.; dalej: InfDziałPodmZadPublU). Chodzi tu o profil zaufany oraz profil osobisty. Przed zmianą złożenie podpisu zaufanego było możliwe w okresie ważności profilu zaufanego.

Czynność złożenia podpisu zaufanego wymaga autoryzacji, po której następuje opatrzenie podpisywanych danych w postaci elektronicznej pieczęcią elektroniczną ministra cyfryzacji wykorzystywaną do zapewnienia integralności podpisanych danych oraz autentyczności złożonego podpisu. Zgodnie z ust. 2a dodanym do § 13 rozporządzenia, autoryzacji tej dokonuje się, odpowiednio do użytego środka identyfikacji elektronicznej, w przypadku:

1) profilu osobistego - w sposób określony dla tego środka identyfikacji elektronicznej w przepisach wydanych na podstawie art. 12j ustawy z 6.8.2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 ze zm.);

2) profilu zaufanego - w sposób, o którym mowa w § 8 ust. 6 rozporządzenia (w przypadku usług online, wymagających uwierzytelnienia użytkownika profilem zaufanym, autoryzacje wymagane w tych usługach dokonywane są przy użyciu drugiego czynnika uwierzytelnienia, z uwzględnieniem czynników uwierzytelniania spełniających określone warunki).

Natomiast 1.6.2019 r. wchodzą w życie zmiany w prowadzone w:

1) § 5 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym osoba wnioskująca będzie mogła samodzielnie dokonać potwierdzenia profilu zaufanego także identyfikując się i autoryzując czynność utworzenia i potwierdzenia profilu zaufanego przy użyciu profilu osobistego ;

2) § 8 ust. 3 rozporządzenia, zgodnie z którym w przypadku potwierdzenia profilu zaufanego w sposób, o którym mowa w art. 20c ust. 1 pkt 4 InfDziałPodmZadPublU, czyli samodzielnie przez osobę fizyczną przy wykorzystaniu profilu osobistego - profil zaufany będzie zawierał również wskazanie, że został potwierdzony przy wykorzystaniu profilu osobistego;

3) § 9 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym osoba posiadająca profil zaufany będzie mogła przedłużyć jego ważność m.in. samodzielnie w systemie, w którym wydawany jest profil zaufany, potwierdzając tę czynność przy wykorzystaniu profilu zaufanego, profilu osobistego albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego (dodano możliwość wykorzystania profilu osobistego).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności