W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 234 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10.1.2022 r. w sprawie procesów rynku energii.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia za pośrednictwem CSIRE realizowany jest proces rynku energii:

1) dotyczący umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej, w tym umowy sprzedaży rezerwowej oraz umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, dla danego punktu pomiarowego;

2) dotyczący przypisania odbiorcy, wytwórcy lub posiadacza magazynu energii elektrycznej do punktu pomiarowego albo wykreślenia takiego przypisania;

3) dotyczący umowy o świadczenie usług dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej, z wyłączeniem umów objętych procesem, o którym mowa w pkt 5;

4) dotyczący wymiany informacji o punkcie pomiarowym;

5) dotyczący umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawieranej ze sprzedawcą, umożliwiającej temu sprzedawcy zawieranie umów sprzedaży, umów kompleksowych, w tym umów sprzedaży rezerwowej oraz umów kompleksowych zawierających postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej;

6) dotyczący umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej zawieranej z podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, umożliwiającej temu podmiotowi świadczenie bilansowania handlowego na obszarze działania danego operatora systemu elektroenergetycznego;

7) dotyczący umowy zawieranej przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, na podstawie której świadczone są usługi bilansowania handlowego;

8) w zakresie danych pomiarowych, a w przypadku licznika zdalnego odczytu także zdarzeń rejestrowanych przez ten licznik, niezbędnych do realizacji procesów rynku energii;

9) dotyczący rozliczeń wynikających z generalnej umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej;

10) dotyczący rozliczeń dodatkowych z tytułu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej;

11) w zakresie zarządzania dostarczaniem energii elektrycznej do odbiorcy;

12) dotyczący wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu, którzy są stronami umowy z operatorem informacji rynku energii (art. 11zg ust. 1 PrEnerg);

13) dotyczący wymiany informacji dotyczących jakości dostarczanej energii elektrycznej;

14) dotyczący zarządzania obiektem pomiarowym;

15) związany z realizacją zadań operatorów systemów elektroenergetycznych.

Procesy rynku energii realizuje się w następujący sposób:

do punktu pomiarowego jako operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, operatora ogólnodostępnej stacji ładowania, sprzedawcę podstawowego, sprzedawcę rezerwowego lub podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe

przypisuje się jeden podmiot, który spełnia jednocześnie każdą z tych funkcji w danym czasie

przekazanie do CSIRE informacji dotyczących umów, o których mowa w przywołanych wyżej punktach 1, 3, 5 lub 6

następuje (poza przewidzianymi wyjątkami) przed rozpoczęciem realizacji tych umów

przekazane do CSIRE informacje dotyczące umów, o których mowa w przywołanych wyżej punktach 1, 3, 5 lub 6

są rejestrowane (poza przewidzianymi wyjątkami) w CSIRE ze skutkiem na przyszłość

przekazane do CSIRE informacje dotyczące umów, o których mowa w przywołanych wyżej punktach 1, 3, 5 lub 6

są rejestrowane w CSIRE ze skutkiem od początku doby

przypisanie umów, o których mowa w przywołanych wyżej punktach 1 i 3

do punktu pomiarowego jest możliwe, jeżeli do tego punktu pomiarowego jest przypisany odbiorca, wytwórca lub posiadacz magazynu energii elektrycznej będący stroną tych umów

przypisanie odbiorcy, wytwórcy lub posiadacza magazynu energii elektrycznej do punktu pomiarowego lub wykreślenie takiego przypisania

dokonywane jest w wyniku przekazania do CSIRE informacji przez operatora systemu elektroenergetycznego, a w przypadku przypisania lub wykreślenia przypisania odbiorcy będącego stroną umowy kompleksowej – informacji przekazanych przez sprzedawcę będącego stroną tej umowy

przypisanie sprzedawcy do punktu pomiarowego zgodnie z zawartą umową sprzedaży

jest możliwe po uprzednim przypisaniu do tego punktu pomiarowego umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, bez względu na kolejność zawarcia tych umów

do punktu pomiarowego

przypisuje się jedną umowę o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo jedną umowę kompleksową

przypisanie umowy kompleksowej do punktu pomiarowego

powoduje wykreślenie przypisania do tego punktu pomiarowego umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, jeżeli stroną tych umów jest ten sam odbiorca

przypisanie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktu pomiarowego

powoduje wykreślenie przypisania do tego punktu pomiarowego umowy kompleksowej, jeżeli stroną tych umów jest ten sam odbiorca

przypisanie do punktu pomiarowego odbiorcy, wytwórcy lub posiadacza magazynu energii elektrycznej

wymaga uprzedniego wykreślenia przypisania do tego punktu pomiarowego dotychczasowego odbiorcy, wytwórcy lub posiadacza magazynu energii elektrycznej, jeżeli taki podmiot był przypisany do tego punktu

jeżeli stwierdzono rozbieżności między przekazanymi do CSIRE informacjami dotyczącymi przypisania lub wykreślenia przypisania odbiorcy, wytwórcy lub posiadacza magazynu energii elektrycznej do punktu pomiarowego

do przypisania lub wykreślenia przypisania wykorzystuje się informację przekazaną do tego systemu przez podmiot, który przekazał do tego systemu informację o utworzeniu danego punktu pomiarowego

wykreślenie przypisania odbiorcy, wytwórcy lub posiadacza magazynu energii elektrycznej do punktu pomiarowego

powoduje wykreślenie przypisania wszystkich umów, o których mowa przywołanych wyżej punktach 1 i 3, przypisanych do tego punktu pomiarowego

wykreślenie przypisania umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej

powoduje wykreślenie przypisania do danego punktu pomiarowego umowy sprzedaży

wykreślenie przypisania umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej, w tym umowy sprzedaży rezerwowej oraz umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej

powoduje wykreślenie przypisania do danego punktu pomiarowego podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe

w przypadku wytwórców lub posiadacza magazynu energii elektrycznej wykreślenie przypisania umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej

powoduje wykreślenie przypisania do danego punktu pomiarowego podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe

zgłoszenia w CSIRE dokonuje się na podstawie

umocowania udzielonego przez podmiot uprawniony do dokonania zgłoszenia

za przekazane do CSIRE informacje, dane lub zapytania

uznaje się te zgłoszone informacje, dane lub zapytania, które zostały pozytywnie zweryfikowane w ramach walidacji technicznej oraz biznesowej (§ 7 ust. 2 i 4 rozporządzenia)

dane pomiarowe przekazane do CSIRE na godzinę 00:00:00 traktuje się jako kończące okres pomiarowy dla doby poprzedniej i rozpoczynające okres pomiarowy dla doby kolejnej

dane pomiarowe przekazane do CSIRE na inną godzinę doby traktuje się w rozliczeniach tak, jakby były one zarejestrowane przez układ pomiarowo-rozliczeniowy na koniec tej doby

jeżeli przekazanie do CSIRE informacji o procesach, o których mowa w § 3 rozporządzenia, nie zakończy się zgodnie z instrukcją, o której mowa w art. 9g ust. 5c PrEnerg (chodzi o instrukcję opracowywaną przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego)

można zakończyć proces z pominięciem pozostałej sekwencji działań określonych dla tego procesu oraz powiadomić, w sposób określony w instrukcji, podmiot, który przekazał do tego systemu informację, o przyczynie zakończenia procesu

Z rozporządzenia wynika również, że:

  • CSIRE zapewnia realizację procesów rynku energii w sposób szczegółowo określony w § 5 rozporządzenia;
  • CSIRE po przekazaniu do tego systemu żądania realizacji polecenia, o którym mowa w art. 11u ust. 2 PrEnerg (operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jest uprawniony do wysyłania polecenia do licznika zdalnego odczytu na obszarze swojego działania), udostępnia to żądanie operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego; żądanie to może być realizowane w zakresie określonym w § 6 rozporządzenia;
  • informacje rynku energii przekazywane do CSIRE są weryfikowane pod względem ich poprawności i kompletności za pomocą walidacji technicznej oraz walidacji biznesowej, które są realizowane w tym systemie (zob. § 7 rozporządzenia);
  • operator informacji rynku energii wyznacza oraz publikuje na swojej stronie internetowej wskaźniki jakości informacji rynku energii przekazywanych do CSIRE oraz wskaźniki jakości informacji rynku energii udostępnianych z CSIRE (wskaźniki określa § 8 rozporządzenia).
Ważne

Wzór szablonu oceny skutków w zakresie ochrony danych pomiarowych określa załącznik do rozporządzenia.