29 stycznia bieżącego roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10.1.2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2014 r., poz. 66). Ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 14.1.2014 r. rozporządzenie zastępuje obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7.5.2007 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz.U. Nr 90, poz. 605).

Elementy procedury

Ustalona rozporządzeniem procedura obejmuje:

  • odebranie zgłoszenia,
  • przeprowadzenie wywiadu medycznego z osobą dzwoniącą,
  • przekazanie dzwoniącemu informacji o zadysponowaniu właściwego zespołu ratownictwa medycznego lub o odmowie jego zadysponowania z podaniem przyczyny odmowy i zaleceń dotyczących dalszego postępowania,
  • utrzymywanie kontaktu z osobą będącą na miejscu zdarzenia, w sytuacji gdy konieczny jest instruktaż w zakresie udzielania pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego,
  • ustalenie priorytetu zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego, z uwzględnieniem kodów określających priorytet,
  • zadysponowanie zespołu ratownictwa medycznego, z uwzględnieniem najkrótszego czasu dotarcia na miejsce zdarzenia,
  • utrzymywanie kontaktu z zespołem ratownictwa medycznego i przekazywanie niezbędnych informacji jego członkom, oraz
  • wskazanie, na żądanie zespołu ratownictwa medycznego, szpitalnego oddziału ratunkowego lub właściwego ze względu na stan zdrowia osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego szpitala, do którego ta osoba może być przewieziona.

Nowe obowiązki

W porównaniu do poprzedniej regulacji wprowadzono obowiązek zgłaszania się dyspozytorów poprzez użycie sformułowania „ratownictwo medyczne słucham” wraz z podaniem kodu przyjmującego zgłoszenie dyspozytora medycznego. Następnie procedura przewiduje spokojną i zdecydowaną rozmowę ze zgłaszającym, mającą na celu uzyskanie informacji dotyczących m.in.: miejscu zdarzenia, rodzaju zdarzenia, licznie osób, u których podejrzewa się stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, danych osoby zgłaszającej zdarzenie. Oprócz tego, dodano nowy obowiązek polegający na ustaleniu przez dyspozytora medycznego priorytetu wysyłania zespołów ratownictwa medycznego w postaci kodów „1” i „2”. Kod „1” oznacza konieczność natychmiastowego wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego o najkrótszym czasie dotarcia na miejsce zdarzenia, natomiast kod „2” oznacza konieczność wyjazdu wolnego zespołu ratownictwa medycznego.

Wprowadzono również obowiązek przeprowadzania wywiadu medycznego z uwzględnieniem algorytmu przeprowadzania takiego wywiadu, udostępnionego dyspozytorowi medycznemu przez dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, stanowiącego pisemny zbiór pytań i rekomendacji wspomagających podjęcie decyzji przez dyspozytora medycznego, ustalonego na podstawie zaleceń wynikających z aktualnej wiedzy medycznej. Obowiązek ten jednak wchodzi w życie dopiero 1 lipca 2014 r.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10.1.2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2014 r., poz. 66).