Dnia 22 grudnia 2021 r. weszła w życie uchwała KRBR nr 1975/32a/2021 w sprawie Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3001PL – „Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania” („KSUA 3001PL”) (więcej na temat tej uchwały można przeczytać w aktualności pt. „Nowy standard do badania ESEF”).

KSUA 3001PL jest standardem krajowym, tj. nie ma żadnego odpowiednika w jakichkolwiek standardach wydawanych przez IAASB.

Udostępnione przykładowe procedury badania dotyczące KSUA 3001PL stanowią projekt praktycznych wskazówek mających na celu ułatwienie biegłym rewidentom budowania programów badania zgodności sprawozdań finansowych z wymogami Rozporządzenia ESEF. Opracowanie obejmuje m. in. kluczowe aspekty, które powinno się uwzględnić podczas badania sprawozdania finansowego sporządzonego w jednolitym elektronicznym formacie raportowania. Zwracamy uwagę, że opracowane i stosowane przez biegłych rewidentów procedury powinny uwzględniać specyfikę używanych przez biegłego rewidenta rozwiązań technologicznych. Procedury nie zmieniają ani nie zastępują wymogów KSUA 3001PL. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy kierować się brzmieniem Rozporządzenia ESEF oraz uchwały KRBR. Również w tym przypadku, prosimy o zgłaszanie uwag, które mogą stanowić w przyszłości wsparcie w przygotowaniu wskazówek KRBR w tym zakresie.

Opracowanie można pobrać ze strony PIBR.

Źródło: PIBR