Podmiotami, które powinny stosować ustawę, zgodnie z przepisem art. 3, są :

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.);

2) inne niż określone w pkt 1 państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

3) inne niż określone w pkt 1 osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio albo pośrednio przez inny podmiot:

a) finansują je w ponad 50% lub

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;

4) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1–3.

Powyższe podmioty będą zatem zobowiązane do dokonania określonych czynności jeszcze przed wejściem w życie niniejszej ustawy. Do tych czynności będzie należeć:

1) utworzenie w menu przedmiotowym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej kategorii „Ponowne wykorzystywanie”;

2) udostępnienie w tej kategorii:

a) warunków ponownego wykorzystywania, jeżeli zostały przez niego określone;

b) informacji o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w tym podstawie ich obliczania, jeżeli zostały ustalone, oraz informacji o czynnikach, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie i które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji;

c) informacji o czynnikach, które są brane pod uwagę przy ustalaniu nakładanych opłat za ponowne wykorzystywanie, w przypadku podmiotów zobowiązanych będących muzeami państwowymi lub muzeami samorządowymi;

d) informacji o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu;

e) umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, powody jej zawarcia oraz wyniki oceny tej umowy, o ile taka umowa została zawarta.

3) określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z 27.7.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 ze zm.), do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. W szczególności określenie warunku dotyczącego obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.