Prezydent podpisał ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Umowa koncesji - definicja

Ustawa z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi definiuje m.in. pojęcia: "umowa koncesji na roboty budowlane" oraz "umowa koncesji na usługi". Zgodnie z dyrektywą unijną przez umowę koncesji należy rozumieć umowę, na podstawie której zamawiający będzie powierzał wykonawcy wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami za wynagrodzeniem stanowiącym wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego lub wykonywania usług będących przedmiotem tej umowy albo takie prawo wraz z płatnością.

Uregulowania dotyczące przeniesienia ryzyka oraz szacowania wartości umowy koncesji

Nowe przepisy dotyczą również przeniesienia na koncesjonariusza ryzyka ekonomicznego związanego z eksploatacją obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług, w tym ryzyka związanego z popytem lub podażą. Nowe przepisy umożliwiają ponadto zamawiającym sektorowym zawieranie umów koncesji na roboty budowlane lub usługi

Ustawa wdraża również do prawa krajowego postanowienia o szacowaniu wartości umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi. Jak zauważa kancelaria Prezydenta RP wartość tę odniesiono do całkowitego przychodu koncesjonariusza, uzyskanego w okresie obowiązywania umowy koncesji, z tytułu wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami, z uwzględnieniem m.in. opcji i przedłużeń okresu obowiązywania umowy koncesji, przychodów z opłat i kar uiszczanych przez korzystających z obiektów budowlanych lub usług, dotacji, płatności lub innych korzyści finansowych uzyskiwanych przez koncesjonariusza z tytułu realizacji umowy koncesji.

Nowe kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Ustawa przyznaje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych kompetencje organu właściwego w sprawach umów koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz określa kompetencje i sposób realizacji zadań oraz zakresu współpracy z ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego przy ich realizacji.

Środki ochrony prawnej w postępowaniach o zawarcie umowy koncesji

Szczególną uwagę należy zwrócić na środki ochrony prawnej w postępowaniach o zawarcie umowy koncesji. Ustawa przewiduje, że środki ochrony prawnej są ukształtowane analogicznie do stosowanych przy zamówieniach publicznych. Oznacza to, że wykonawcom ubiegającym się o koncesje przyznane zostanie prawo wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu odwoławczym i skargi do sądu okręgowego w postępowaniu skargowym, w miejsce wnoszenia skarg i skarg kasacyjnych w trybie sądowo-administracyjnym.

Ważne
Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi wprowadza również katalog wyłączeń od stosowania przepisów omawianej ustawy. W stosunku do dyrektywy UE zawężony został katalog wyłączeń przedmiotowych o sektor gospodarki wodno-kanalizacyjnej i sektor transportu publicznego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 20 ust. 1 pkt 4-7 oraz ust. 3-5, art. 48 ust. 3 i art. 50, które wchodzą w życie z dniem 1.1.2017 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności