Umowa koncesji – definicja

Ustawa z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi definiuje m.in. pojęcia: „umowa koncesji na roboty budowlane” oraz „umowa koncesji na usługi”. Zgodnie z dyrektywą unijną przez umowę koncesji należy rozumieć umowę, na podstawie której zamawiający będzie powierzał wykonawcy wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami za wynagrodzeniem stanowiącym wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego lub wykonywania usług będących przedmiotem tej umowy albo takie prawo wraz z płatnością.

Uregulowania dotyczące przeniesienia ryzyka oraz szacowania wartości umowy koncesji

Nowe przepisy dotyczą również przeniesienia na koncesjonariusza ryzyka ekonomicznego związanego z eksploatacją obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług, w tym ryzyka związanego z popytem lub podażą. Nowe przepisy umożliwiają ponadto zamawiającym sektorowym zawieranie umów koncesji na roboty budowlane lub usługi

Ustawa wdraża również do prawa krajowego postanowienia o szacowaniu wartości umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi. Jak zauważa kancelaria Prezydenta RP wartość tę odniesiono do całkowitego przychodu koncesjonariusza, uzyskanego w okresie obowiązywania umowy koncesji, z tytułu wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami, z uwzględnieniem m.in. opcji i przedłużeń okresu obowiązywania umowy koncesji, przychodów z opłat i kar uiszczanych przez korzystających z obiektów budowlanych lub usług, dotacji, płatności lub innych korzyści finansowych uzyskiwanych przez koncesjonariusza z tytułu realizacji umowy koncesji.

Nowe kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Ustawa przyznaje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych kompetencje organu właściwego w sprawach umów koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz określa kompetencje i sposób realizacji zadań oraz zakresu współpracy z ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego przy ich realizacji.

Środki ochrony prawnej w postępowaniach o zawarcie umowy koncesji

Szczególną uwagę należy zwrócić na środki ochrony prawnej w postępowaniach o zawarcie umowy koncesji. Ustawa przewiduje, że środki ochrony prawnej są ukształtowane analogicznie do stosowanych przy zamówieniach publicznych. Oznacza to, że wykonawcom ubiegającym się o koncesje przyznane zostanie prawo wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu odwoławczym i skargi do sądu okręgowego w postępowaniu skargowym, w miejsce wnoszenia skarg i skarg kasacyjnych w trybie sądowo-administracyjnym.

Ważne
Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi wprowadza również katalog wyłączeń od stosowania przepisów omawianej ustawy. W stosunku do dyrektywy UE zawężony został katalog wyłączeń przedmiotowych o sektor gospodarki wodno-kanalizacyjnej i sektor transportu publicznego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 20 ust. 1 pkt 4-7 oraz ust. 3-5, art. 48 ust. 3 i art. 50, które wchodzą w życie z dniem 1.1.2017 r.