Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie przyrody

Z informacji na stronie internetowej Prezydenta RP wynika, że uchwalona ustawa wprowadza do OchrPrzyrodyU zmiany m.in. w zakresie wycinki drzew i krzewów.

Zmiany dotyczą m.in.:

1. Zamiany z fakultatywnej na obligatoryjną delegację dla ministra środowiska do określenia w drodze rozporządzenia kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (zmiana w art. 40 ust. 3 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.; dalej: OchrPrzyrodyU).

2. Przywrócenia regulacji nakazujących konieczność uzgodnienia zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (modyfikacja art. 83a OchrPrzyrodyU).

3. Uchylenia przepisów przekazujących do kompetencji rady gminy uprawnienia do rozszerzania w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

  • katalogu wyłączeń obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,
  • określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz
  • określania katalogu wyłączeń obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

4. Wprowadzenia szczególnych reguł postępowania dotyczących usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (dodanie ust. 4-20 w art. 83f OchrPrzyrodyU), przewidujących m.in. obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

We wskazanych przypadkach możliwość usunięcia drzewa nastąpi dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Organ, będzie mógł wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:

  • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
  • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 OchrPrzyrodyU, jak również spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 OchrPrzyrodyU (tj. uznanie za pomnik przyrody).

Zgłoszenie spowoduje po stronie organu obowiązek przeprowadzenia, w terminie 21 dni od jego dokonania, oględzin drzewa, które ma być usunięte i sporządzenie z tej czynności protokołu.

5. Ustanowienia delegacji dla ministra środowiska do wydania rozporządzenia określającego wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew lub krzewów w zależności od obwodu pnia drzewa lub powierzchni krzewu, a także wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą do czasu wydania wskazanego powyżej rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosowane będą stawki maksymalne określone w OchrPrzyrodyU (zmiana w art. 85 OchrPrzyrodyU).

Ważne
Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 83f ust. 14 pkt 2 OchroPrzyrodyU, który wejdzie w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia ministra środowiska, określającego kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności