Ustawa z 7.4.2022 r. dokonuje nowelizacji w ustawie z 20.4.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych oraz nowelizacji ustawy z 20.4.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Brak obowiązku składnia informacji rocznej do KNF przez pracodawcę

Najważniejsza zmiana z perspektywy pracodawcy, to brak obowiązku składania do KNF rocznej informacji dotyczącej prowadzonego programu. Dotychczas pracodawca miał obowiązek co roku składać do KNF roczną informacje, najpóźniej do dnia 1 marca za rok poprzedni. Po zmianach, obowiązek ten zostanie przeniesiony na instytucje finansowe. Ostatni raz pracodawcy mieli obowiązek przekazania tej informacji do 1.3.2022 r. za rok 2021. Co oznacza, że nastąpi płynne przejście i w tym zakresie nie będzie konieczności stosowania przepisów przejściowych.

Od informacji za 2022 r. składanej w 2023 r. to instytucja finansowa prowadząca program będzie miała obowiązek przekazania organowi nadzoru roczną informacje dotyczącą̨ realizacji programów. Roczna informacja za rok poprzedni będzie przekazywana do dnia 31 stycznia. Nie jest jeszcze określone co dokładnie instytucja będzie musiała przekazać do KNF. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, zakres rocznej informacji dotyczącej realizacji programów, tryb jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzór, mając na względzie potrzebę̨ dysponowania koniecznymi danymi dotyczącymi realizacji programów przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz organ nadzoru, a także potrzebę̨ zapewnienia właściwej ochrony praw uczestników tych programów.

Nowy obowiązek informacyjny pracodawców – dwa razy w roku

Pracodawca będzie miał obowiązek przekazania do PFR (czyli spółce, która odpowiada między innymi za nadzór nad PPK) oświadczenia o liczbie pracowników i uczestników zatrudnionych u danego pracodawcy według stanu na dzień́ 1 stycznia i na dzień 1 lipca w danym roku kalendarzowym.

Jest to powiązane ze zwolnieniem z obowiązku tworzenia PPK przez pracodawców, którzy prowadzą PPE na określonych zasadach (składka podstawowa nie może być niższa niż 3,5% a poziom partycypacji nie może być niższy w PPE niż 25%). Oświadczenie będzie przekazywane w postaci elektronicznej albo postaci papierowej do 31 stycznia i do 31 lipca w danym roku kalendarzowym.

Konieczność przekazywania przez pracodawcę do PFR oświadczenia o liczbie pracowników i uczestników zatrudnionych u danego pracodawcy według stanu na dzień 1 stycznia i na dzień 1 lipca w danym roku kalendarzowym jest skorelowana z przepisem art. 133 ust. 2 pkt 5 ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, zgodnie z którym przepisy ustawy o PPK stosuje się do podmiotu zatrudniającego, o którym mowa w ust. 1, począwszy od dnia następującego po 1 stycznia albo 1 lipca danego roku, jeżeli według stanu na ten dzień w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie zatrudniającym.

Ważne
Zgodnie z przepisami ustawy po raz pierwszy obowiązek powstanie w lipcu 2022 r.

Pracodawcy będą mieli czas do 31.12.2026 r. na dostosowanie prowadzonych programów do zmian wprowadzonych komentowaną ustawą. Przez dostosowanie należy rozumieć wpisanie odpowiednich postanowień do umów składających się na PPE i zarejestrowanie tych zmian w KNF.

Ustawa wejdzie w życie od 1.7.2022 r. z kilkom wyjątkami, które zaczną obowiązywać od 1.1.2023 r.