Instrumentem wsparcia nowych inwestycji w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego będą:

1) preferencyjny kredyt i

2) gwarancja nabycia emisji obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego (oprocentowanych w formule stopy zmiennej wg stawki WIBOR 3M bez marży).

Dzięki tym rozwiązaniom w pierwszym, 10-letnim etapie programu, ma powstać 30 tysięcy nowych mieszkań.

Ważne
Po nowelizacji przepisów szerszy będzie także krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z preferencyjnego finansowania zwrotnego. Wcześniej kredyty mogły być przyznawane towarzystwom budownictwa społecznego (TBS) i spółdzielniom mieszkaniowym. Teraz do tej grupy dołączą również spółki gminne (spółki z o.o. i akcyjne, w których gmina lub kilka gmin dysponują odpowiednio ponad 50% liczbą głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu i, co ważne, niedziałającym w formie TBS).

Warunkiem udzielenia finansowania zwrotnego jest zawarcie przez kredytobiorcę umowy z odpowiednią (właściwą miejscowo) gminą. Wysokość finansowania zwrotnego może wynosić maksymalnie 75% kosztów przedsięwzięcia i zostać udzielone na okres nie dłuższy niż 30 lat.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.