Ustawa z 11.9.2105 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z 29.7.2005 r. – w znacznej części jednak stare przepisy znalazły się w nowej regulacji.

Ważne
Nowe rozwiązania dzielą zużyty sprzęt na sześć grup oraz wprowadzają obowiązek nieodpłatnego przyjęcia przez sprzedawcę detalicznego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, sprzedającego sprzęt w sklepach o powierzchni co najmniej 400 m2, bez konieczności zakupienia przez nabywcę nowego sprzętu.

Pojawiają się również przepisy, które wprowadzają obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz podmiotów prowadzących zakłady przetwarzania.

Na mocy nowej ustawy tylko zakład przetwarzania, odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminach będzie mógł zbierać niekompletny sprzęt oraz części z zużytych urządzeń.