Prezes NFZ zmienił sposoby rozpatrywania skarg i wniosków

Zarządzenie zmieniające wprowadza możliwość wniesienia skargi, bądź wniosku, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, ale także za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz ustnie do protokołu. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, nieopatrzonej podpisem elektronicznym i niezawierającej imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik komórki organizacyjnej właściwej do rozpatrywania skarg za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku o te dane w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu.

Kolejna zmiana wprowadzona zarządzeniem zmieniającym dotyczy sprawozdawczości z zakresu skarg i wniosków oraz innych spraw rozpatrywanych w komórkach organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków. Komórka właściwa do spraw skarg i wniosków sporządza kwartalne sprawozdanie w zakresie skarg i wniosków oraz innych spraw, które wpłynęły i zostały rozpatrzone w oddziale wojewódzkim. Natomiast Departament Spraw Świadczeniobiorców Centrali w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale, przekazuje:

1) Prezesowi Funduszu, 2) Zastępcy Prezesa do spraw Medycznych 3) Zastępcy Prezesa do spraw Służb Mundurowych oraz do wiadomości i wykorzystania służbowego: 1) Gabinetowi Prezesa, 2) Departamentowi Świadczeń Opieki Zdrowotnej, 3) Biuru Komunikacji Społecznej,

zbiorcze sprawozdanie kwartalne w zakresie skarg i wniosków, które wpłynęły do Centrali oraz oddziałów, wraz z analizą rozparzonych skarg i wniosków.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności