Zarządzenie zmieniające wprowadza możliwość wniesienia skargi, bądź wniosku, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, ale także za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz ustnie do protokołu. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, nieopatrzonej podpisem elektronicznym i niezawierającej imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik komórki organizacyjnej właściwej do rozpatrywania skarg za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku o te dane w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu.

Kolejna zmiana wprowadzona zarządzeniem zmieniającym dotyczy sprawozdawczości z zakresu skarg i wniosków oraz innych spraw rozpatrywanych w komórkach organizacyjnych właściwych do spraw skarg i wniosków. Komórka właściwa do spraw skarg i wniosków sporządza kwartalne sprawozdanie w zakresie skarg i wniosków oraz innych spraw, które wpłynęły i zostały rozpatrzone w oddziale wojewódzkim. Natomiast Departament Spraw Świadczeniobiorców Centrali w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale, przekazuje:

1) Prezesowi Funduszu, 2) Zastępcy Prezesa do spraw Medycznych 3) Zastępcy Prezesa do spraw Służb Mundurowych oraz do wiadomości i wykorzystania służbowego: 1) Gabinetowi Prezesa, 2) Departamentowi Świadczeń Opieki Zdrowotnej, 3) Biuru Komunikacji Społecznej,

zbiorcze sprawozdanie kwartalne w zakresie skarg i wniosków, które wpłynęły do Centrali oraz oddziałów, wraz z analizą rozparzonych skarg i wniosków.