SOPAB planowany jest do realizacji w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” za ogólną kwotę 31 mln zł. W ramach programu przewidziano, oprócz opracowania samego systemu SOPAB, również szkolenia pracowników organów budowanych, a nawet zakup infrastruktury technicznej, choć te wydatki to jedynie ok. 37% całego budżetu przewidzianego na ten projekt (a same zakupy to niecałe 5%).

Ambicją autorów SOPAB jest integracja wszystkich systemów dotyczących budownictwa, wdrożonych lub właśnie wdrażanych, takich jak: e-Budownictwo, Systemem Nadzoru Wyrobów Budowlanych, e-Książka Obiektu, E-Dziennik Budowy, ZONE (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków), Rejestr Urbanistyczny, e-CRUB (centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane), ale także integracja z rejestrami, prowadzonymi przez inne podmioty, a więc m.in.: Geoportalem, Krajową Bazą Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, Bazą Danych Obiektów Topograficznych oraz Ewidencją Gruntów i Budynków (prowadzonych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii), Systemem Zarządzania Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych (za który odpowiedzialny jest GUS), a także integracja z elektroniczną bazą obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania terenu. Integracja obejmie również lokalne systemy elektroniczne służące do obsługi kancelaryjnej wszystkich spraw prowadzonych w urzędach, a wśród nich najbardziej popularnego EZD RP.

Docelowo również RWDZ (rejestr wniosków i decyzji o pozwolenie na budowę oraz niektórych zgłoszeń) prowadzony elektronicznie od 2016 r. na stronie GUNB ma stać się częścią SOPAB.

Pełna integracja SOPAB z dostępnymi bazami danych przestrzennych ma służyć sprawnemu i kompleksowemu rozpatrywaniu wszelkich wniosków budowlanych, które już obecnie są coraz częściej inicjowane elektronicznie przy użyciu załączników w formie cyfrowej. SOPAB zwolni też pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego z ręcznego wprowadzania danych do wielu rejestrów lub raportów wymaganych np. przez organy wyższego stopnia lub państwowe służby statystyczne.

SOPAB ma powstać i zostać przetestowany w latach 2022–2023, a więc wdrożenia do pracy należy się spodziewać w 2024 r. 

Prowadzący wideokonferencję odpowiedzieli też na wszystkie pytania zadawane w trakcie prezentacji. Można je podzielić na następujące grupy:

  1. Koszty systemu SOPAB oraz jego wdrożenia – w odpowiedzi prowadzący poinformowali, że sam system ma być udostępniony organom bezpłatnie, natomiast koszty wdrożenia muszą ponieść poszczególne urzędy. Projekt realizowany przez GUNB  przewiduje przeszkolenie pracowników organów budowlanych. Efektem uruchamiania kolejnych funkcjonalności będą też stosowne zmiany w obowiązujących przepisach prawa (np. w zakresie wymaganych obecnie kopii dokumentów, które docelowo będą dostępne on-line).
  2. Niewystarczające możliwości sprzętu komputerowego, którym obecnie dysponują organy budowlane – prowadzący podkreślili, że wdrożenie SOPAB przewiduje w niewielkim procencie koszty uzupełnienia infrastruktury technicznej w poszczególnych urzędach. 

Komentując dodatkowo ten wątek, autor informacji podkreśla, że przy założeniu, że na infrastrukturę techniczną przewidziano w ramach programu 10 000 000zł oraz że w Polsce jest  niemal 800 organów budowlanych (na poziomie powiatowym i wojewódzkim), to na jeden urząd przypadnie średnio kilkanaście tysięcy złotych na zakup infrastruktury technicznej umożliwiającej funkcjonowanie SOPAB. To z pewnością nie pokryje pełnego zapotrzebowania w tym zakresie, dlatego poszczególne jednostki administracji publicznej same muszą zadbać o zapewnienie odpowiedniego sprzętu.

  1. Szereg pytań technicznych oraz dotyczących szczegółów prowadzenia postępowań i archiwizowania sprawa w wersji cyfrowej – prowadzący w odpowiedzi podkreślili, że jest zbyt wczesny etap prac nad SOPAB, aby rozstrzygać tak szczegółowe zagadnienia, ale że potraktują zgłoszone opinie jako uwagi do powstającego SOPAB.
  2. Szereg sugestii oraz uwag krytycznych dotyczących funkcjonalności działającej już platformy e-Budownictwo wykorzystywanej do elektronicznego generowania i składania wniosków budowlanych – odnosząc się do tych uwag prowadzący zaznaczyli, że temat ten nie jest przedmiotem wideokonferencji i poprosili o składanie uwag i wniosków w zakresie funkcjonalności działających już platform cyfrowych na adres: [email protected] oraz [email protected].  Zapewnili też, że wszystkie zgłaszane uwagi i wnioski są rozpatrywane pod kątem możliwości uwzględnienia ich w kolejnych wersjach systemu.

Kończąc wideokonferencję prowadzący poinformowali, że realizacja programu przewiduje szereg spotkań konsultacyjnych na każdym etapie opracowania i wdrażania systemu SOPAB.

Na wideokonferencji zalogowanych było nieco ponad 40 osób. Nie zgłoszono żadnej opinii przeciwnych wdrożeniu systemu SOPAB, co więcej – wydaje się, że wszyscy uczestnicy byli zgodni co do korzyści jaki może przynieść system zintegrowany ze wszystkimi dostępnymi bazami danych przestrzennych, co ułatwi i przyspieszy rozpatrywanie spraw budowlanych.