Preferencje podatkowe w zakresie ochrony środowiska

Dnia 8.11.2019 r. ogłoszono ustawę z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2166). Regulacje ustawy mają na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie tzw. niskiej emisji powstającej w wyniku spalania węgla w piecach domowych.

Do ustawy z 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), wprowadzono instytucję obowiązaną do przeprowadzenia kontroli podmiotów wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe będzie to Inspekcja Handlowa. Kontrolowana będzie m.in. zgodność urządzeń z wymaganiami, w tym poprzez badania laboratoryjne kotłów, posiadanie odpowiedniej dokumentacji, świadectw, certyfikatów itp.

Dodatkowo do prawa ochrony środowiska wprowadzono przepisy umożliwiające nałożenie administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie zakazu wprowadzania do obrotu kotłów na paliwo stałe niespełniających wymagań, określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 1.8.2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690). Administracyjne kary pieniężne mają wynosić do 5% przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, jednak nie mniej niż 10 000 zł. Karę pieniężną będzie wymierzał, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor inspekcji handlowej właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli.

Nowelizującą ustawą wprowadzono również zmiany w ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU) i rozszerzono zwolnienie z podatku dochodowego w art. 21 ust. 1 pkt 129a PDOFizU dla dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Do tej pory zwolnienie dotyczyło jedynie dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”, a po nowelizacji obejmie również inne programy adresowane do osób fizycznych, m.in. program rozwoju „Mój Prąd”- czyli dotacje do fotowoltaiki

Ponadto ustawą nowelizującą wprowadzono zmianę w ustawie z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU) w postaci jednolitej, obniżonej stawki VAT (8% zamiast 23%). Stawka ta ma dotyczyć dostawy i budowy mikroinstalacji, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2389), a która zapewnia energię dla budynku lub jego części (art. 41 ust.12a VATU).

Zmiany prawa w powyższym zakresie wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności