W kontekście podanej problematyki warto w pierwszej kolejności przytoczyć regulacje CzystGmU.

I tak, z art. 6n CzystGmU wynika, że rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, (….)

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Ponadto, jak wynika z art. 6m ust. 2 CzystGmU w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Kolegium RIOw Gdańsku z 31.3.2022 r. (068/g276/P/22). We wskazanym orzeczeniu zakwestionowano zapisy przewidujące możliwość wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zbyt szerokim zakresie. W argumentacji prawnej odwołano się do art. 6k ust. 4a CzystGmU. Z tego przepisu wynika, że rada gminy w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Organ nadzoru ustalił zaś, że zapisy zawarte w deklaracji na odpady komunalne nie wskazują jednoznacznie, jakim podmiotom przysługuje zwolnienie, o którym mowa w art. 6k ust. 4a CzystGmU. Dalej podkreślono także, że rada gminy zawarła postanowienia i ustalenia w zakresie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie wskazując jednocześnie wprost podmiotów, których zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy, tj. że odnosi się do właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Naruszyła tym samym w sposób przepis art. 6k ust. 4a CzystGmU. Niewskazanie konkretnych, zgodnych z ww. przepisem, podmiotów mogłoby bowiem sugerować, że każdy właściciel nieruchomości posiadający kompostownik może zostać objęty przedmiotowym zwolnieniem.

Podsumowując, należy uznać, że rozstrzygnięcie nadzorcze jest uzasadnione prawnie. W deklaracji na odpady komunalne powinno być w sposób precyzyjny określone zwolnienie w zakresie nieruchomości wyposażonych w kompostownik.