Istotną regulacją wprowadzoną dla rynku nieruchomości przez ustawę z 20.7.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) jest ustanowienie ustawowego prawa pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa w przypadku sprzedaży nieruchomości pod tzw. śródlądowymi wodami stojącymi – jeziorami oraz innymi naturalnymi zbiornikami wodnymi. Sprzedaż nieruchomości dokonana z naruszeniem powyższego prawa pierwokupu będzie nieważna. Inwestorzy, przed zakupem działek będą musieli dokładnie ustalić czy takie obiekty nie znajdują się na ich nieruchomościach.

Prawo pierwokupu ma zastosowanie do zbiorników sztucznych (jednak z wyraźnym wyłączeniem stawów) takich jak np. glinianki lub zalane wyrobiska poeksploatacyjne. Dotyczy ono całej nieruchomości, a nie jedynie fragmentu, na którym znajduje się dany zbiornik.

W razie ewentualnych wątpliwości co do ustalenia charakteru wód, na wniosek właściciela gruntu przyległego do wód, ich charakter może ustalić Minister Środowiska. Jednak uzyskanie tego rodzaju decyzji może okazać się kosztownym oraz czasochłonnym procesem (np. do wniosku należy załączyć opis elementów hydromorfologicznych, analizę historyczną przynależności wód do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych czy mapy obrazujące przebieg wód od ujścia do źródeł).