Nowelizacja ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2168 ze zm.) została już przyjęta przez Radę Ministrów. Zmiany przewidują m.in. wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich, zwiększenie stopnia wykonania planów łowieckich, a także możliwość ustanawiania zakazu polowań na nieruchomości oraz obowiązki informacyjne dotyczące organizacji polowań zbiorowych.

Wdrożenie proponowanych rozwiązań zapewni racjonalne prowadzenie gospodarki łowieckiej. Projekt ustawy znacznie rozszerza katalog zapisów, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom właścicieli nieruchomości objętych obwodem łowieckim, a także zapewnia uwzględnienie opinii obywateli przede wszystkim przy wyznaczaniu obwodów łowieckich.

Ważne
Nowelizacja ustawy realizuje wyrok TK z 10.7.2014 r. Projekt ustawy uwzględnia poszanowanie prawa własności właścicieli gruntów, na których znajdują się obwody łowieckie, jak również zakłada szeroki wachlarz konsultacji społecznych dotyczących ustalania granic obwodów.

Wprowadzenie ustawy zapewni wykonanie:

1) wyroku TK z 10.7.2014 r. (TK za niezgodne z ustawą zasadniczą uznał istniejące przepisy uniemożliwiające właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości wyrażenie opinii w sprawie włączenia jej do obwodu łowieckiego i wskazał na niedostatecznie uregulowany obowiązek informacyjny wobec właścicieli, których nieruchomość została włączona do obwodu łowieckiego);

2) wprowadzenie mechanizmów prawnych wzmacniających nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz dyscyplinujących dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie wykonywania rocznych planów łowieckich.

W projekcie ustawy przewidziano:

1) możliwość wystąpienia przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej obwodem łowieckim do sądu z wnioskiem o ustanowienie na niej zakazu wykonywania polowania ze względu na jego przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne (w każdym momencie, właściciel lub użytkownik będzie mógł wystąpić do sądu o zniesienie tego zakazu),

2) możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy kołu łowieckiemu, które nie realizuje rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80%, w każdym z trzech następujących po sobie lat. Rozwiązanie to będzie również pomocne w walce z afrykańskim pomorem świń (ASF);

3) sejmik województwa (w uchwale) będzie dokonywał w obrębie województwa podziału na obwody łowieckie i zmiany ich granic.Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, które mają być włączone do obwodu łowieckiego, będą mogli wnosić uwagi do projektu uchwały. Powinny one być rozpatrzone przez marszałka województwa w ciągu 30 dni od daty upływu terminu ich składania;

4) właściciele lub użytkownicy wieczyści będą mogli wystąpić do urzędu marszałkowskiego o wypłatę odszkodowania, gdy objęcie nieruchomości obwodem łowieckim uniemożliwi lub istotnie ograniczy korzystanie z niej na dotychczasowych zasadach ;

5) obowiązki informacyjne dotyczące polowań zbiorowych. Dzierżawcy albo zarządcy obwodów łowieckich będą musieli pisemnie poinformować o planowanych polowaniach zbiorowych właściwych: wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast oraz nadleśniczych – z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem;

6) właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu będzie mógł, nie później niż na 3 dni przed planowanym polowaniem zbiorowym – zgłosić sprzeciw. Zostanie on uwzględniony jednak tylko wtedy, gdy polowanie będzie zagrażać bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Rozwiązanie to nie dotyczy polowań indywidualnych;

7) dokarmianie zwierzyny będzie wymagało od dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich uzgodnienia z właścicielem (posiadaczem lub zarządcą) gruntu miejsca wyłożenia karmy. Jednocześnie dokarmianie przestanie być obowiązkowe, czyli będzie stosowane w zależności od potrzeb, np. w celu zapewnienia zwierzętom przetrwania w trudnych warunkach atmosferycznych (np. mroźnej zimy) lub ograniczenia szkód w płodach rolnych;

8) Państwowa Straż Łowiecka będzie zobowiązana współpracować z Policją, Polskim Związkiem Łowieckim i Strażą Leśną.