Prawo jazdy – omówienie zmian w zakresie uprawnień nadawanych instruktorom i wykładowcom

1. Omówienie znowelizowanych przepisów

Nowe rozporządzenie zostało wydane w miejsce dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 16.1.2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013r., poz. 93). Rozporządzenie z 2013 r. zachowa moc do dnia wejścia w życie nowego aktu, co wprost wynika z art. 14 ustawy z 26.6.2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2014 r. poz. 970), który utrzymuje w mocy przepisy wykonawcze do czasu wejścia w życie nowych.

Zgodnie z nowymi przepisami egzamin, z wyjątkiem egzaminu w zakresie pozwolenia na kierowanie tramwajem, przeprowadza się dla grupy liczącej nie mniej niż 5 i nie więcej niż 40 osób egzaminowanych. Egzamin przeprowadza się w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Ważne
Egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji o wyznaczenie terminu egzaminu. Egzamin przeprowadza się w terminie i miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji, po uprzednim poinformowaniu o tym osób egzaminowanych.

Egzamin obejmuje zagadnienia m.in. z zakresu psychologii, techniki kierowania pojazdem i obsługi pojazdu, techniki jazdy czy prawa o ruchu drogowym.

Ocenie, w przypadku kandydata na instruktora, podlega także umiejętność prawidłowego przeprowadzenia na placu manewrowym i w ruchu drogowym zajęć praktycznych w zakresie zadań egzaminacyjnych dla poszczególnych kategorii prawa jazdy.

Osobę która uzyskała wynik pozytywny z niniejszego egzaminu, właściwy starosta wpisuje do odpowiedniej ewidencji (instruktorów lub wykładowców) i nadaje numer ewidencyjny.

2. Komentarz do wprowadzonych zmian

Przedmiotowe rozporządzenie jest konsekwencją zmian wprowadzonych w art. 39 ustawy z 5.1.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r. poz. 155). Zgodnie ze znowelizowanym przepisem, na egzaminie dla kandydatów na instruktorów i wykładowców stosuje się pytania egzaminacyjne pochodzące z katalogu pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu. Konieczne zatem stało się pominięcie w nowym rozporządzeniu § 9 znajdującego się w obowiązującym jeszcze akcie, zgodnie z którym test komputerowy lub pisemny składają się z pytań umieszczonych w banku pytań zapisanych w postaci elektronicznej, przygotowanych i zatwierdzonych przez właściwego wojewodę .

Istotną zmianą jest także zmniejszenie liczby osób egzaminowanych, by egzamin mógł się odbyć. Zgodnie z dotychczas obowiązującą regulacją, egzamin przeprowadza się dla grupy liczącej minimalnie 20 osób, lecz nie więcej niż 40. Nowe przepisy przewidują, że wystarczającą liczbą osób do przeprowadzenia egzaminu będzie 5. Maksymalny limit kandydatów do egzaminowania pozostaje bez zmian.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności