Prawo geodezyjne: inwestorzy mają mieć lepiej

Prace nad ustawą trwały długo, bo już we wrześniu 2018 r. nowelizacja została wpisana do harmonogramu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Zgodnie z zamierzeniem projektodawców zmiany miały zlikwidować część barier biurokratycznych, utrudniających prowadzenie inwestycji.

Geodeci będą teraz mieli mniej obowiązków – będą mogli przystąpić do swoich prac w każdej chwili. Wystarczy, że zgłoszą je w ciągu pięciu dni od rozpoczęcia czynności. Takie uproszczenie będzie szczególnie istotne w przypadku robót związanych z uzbrojeniem terenu, jak piszą projektodawcy w uzasadnieniu, bo inwentaryzacja powinna dokonać się przed ich zakryciem.

Propozycje idą dalej – przywrócone zostaną opłaty ryczałtowe za wydawane geodetom materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Wysokość opłaty będzie uzależniona od obszaru, na którym wykonywana będzie praca. Po uiszczeniu opłaty zryczałtowanej wykonawca prac ma mieć pełny dostęp do PGZiK, bez konieczności występowania do organów administracji oddzielnie o każdy materiał. Dotychczasowy sposób – płacenie za poszczególne materiały – skutkował, jak zauważają projektodawcy, m.in. pobieraniem minimalnej ilości materiałów ze względów ekonomicznych.

Weryfikacja prac geodezyjnych ma się też odbywać w konkretnych terminach (między 7 a 20 dni roboczych), a konkretny termin będzie powiązany z obszarem zgłoszonej pracy – z tego wynika ilość dokumentów podlegających sprawdzeniu. Zlikwidowany również będzie dokument licencji dla wykonawców prac. Zamiast tego wprowadzona zostanie tzw. licencja ustawowa.

Na mocy nowych przepisów bezpłatnie ze strony geoportal.gov.pl będzie można pobrać wiele danych przestrzennych, które wcześniej były dostępne jedynie po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty. Dzięki temu łatwiejszy będzie dostęp m.in. do danych topograficznych, zdjęć lotniczych, danych pomiarowych LIDAR, Numerycznego Modelu Terenu, podstawowych danych o działkach i budynkach.

W Ewidencji Gruntów i Budynków po wejściu w życie nowelizacji nie będą rejestrowane:

  • informacje o wpisaniu nieruchomości do rejestru zabytków,

  • wartość katastralna czy

  • informacje o umowach dzierżawy.

W celu przyspieszenia prac aktualizowanie na podstawie materiałów znajdujących się w PGZiK będzie się działo z urzędu.

Nowelizacja zakłada też, że wpływy ze sprzedaży map i innych materiałów PZGiK będą przeznaczane na finansowanie zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności