1. Omówienie przepisów

W Dz.U. z 2016 r. pod poz. 2174 opublikowano ustawę z 2.12.2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, która dodaje do art. 106 PomSpołU ust. 7-11. Dodane przepisy dotyczą osób, które nie posiadają orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności .

Jeżeli osoba taka złoży wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz z wymaganą dokumentacją oraz potwierdzeniem złożenia wniosku o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy albo wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności , wszczyna się postępowanie o ustalenie uprawnienia do zasiłku stałego. Po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego możliwe są dwie sytuacje:

  • zawieszenie postępowania do dnia dostarczenia wspomnianego wyżej orzeczenia – w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 37 ust. 1 i 4 PomSpołU, z wyłączeniem warunku całkowitej niezdolności do pracy;
  • odmowa przyznania zasiłku stałego – w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 37 ust. 1 lub 4 PomSpołU, z wyłączeniem warunku całkowitej niezdolności do pracy.
Ważne
Na okres zawieszenia postępowania przyznaje się z urzędu zasiłek okresowy w wysokości i na zasadach określonych w art. 38 PomSpołU (zasiłek okresowy przysługuje m.in. ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie).

Jeżeli orzeczenie zostanie dostarczone:

  • w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania – zawieszone postępowanie podejmuje się, a prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz z wymienionym wyżej potwierdzeniem;
  • po upływie 60 dni od dnia jego otrzymania – zawieszone postępowanie podejmuje się, a prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym dostarczono orzeczenie.
Ważne
W przypadku niedostarczenia orzeczenia w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania zawieszone postępowanie podejmuje się z urzędu.

Nowelizacja przewiduje też przepis przejściowy dotyczący osób, które złożyły wniosek o przyznanie zasiłku stałego przed 1.1.2017 r. Postępowania w sprawie przyznania zasiłku takim osobom toczą się według nowych przepisów, z tym że w przypadku złożenia przez osobę ubiegającą się o zasiłek stały wspomnianego wyżej potwierdzenia:

  • w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji (tj. do 2.3.2017 r.) – prawo do zasiłku stałego ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie zasiłku stałego;
  • po upływie 60 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji – prawo do zasiłku stałego ustala się począwszy od miesiąca, w którym dostarczono potwierdzenie.

2. Komentarz

Wspomniane wyżej warunki określone w art. 37 ust. 1 i 4 PomSpołU dotyczą warunków przyznawania zasiłku stałego, który przysługuje:

  • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, a także dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, z zastrzeżeniem wspomnianych wyżej przepisów art. 106 ust. 7-11 PomSpołU.

Ważne
Jeżeli uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.