Chodzi o złożony w Sejmie senacki projekt zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Projekt ma na celu dostosowanie prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18.11.2014 r. (SK 7/11, Legalis). W wyroku tym Trybunał orzekł, że art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.; dalej: ŚwRodzU) w brzmieniu obowiązującym do 13.10.2011 r. w zakresie, w jakim uniemożliwia przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu), który rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki, o której mowa w art. 17 ust. 1 ŚwRodzU, nad niepełnosprawnym dzieckiem, jeżeli drugi z rodziców (opiekunów faktycznych) ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie, jest sprzeczny z konstytucją.

Artykuł 17 ust. 5 pkt 4 ŚwRodzU przy ustaleniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie pozwalał ani na uwzględnienie liczby dzieci niepełnosprawnych spełniających warunki, o których mowa w art. 17 ust. 1 ŚwRodzU, czyli posiadających odpowiednie orzeczenie, ani osób opiekujących się nimi, spełniających pozostałe kryteria do nabycia świadczenia.

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Projekt przewiduje uchylenie przepisu przewidującego brak prawa do zasiłku opiekuńczego, jeżeli członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do:

1) dodatku do zasiłku rodzinnego,

2) specjalnego zasiłku opiekuńczego,

3) świadczenia pielęgnacyjnego lub

4) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 4.4.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 162; dalej: ZasiłkiOpiekU).

Ponadto projekt przewiduje uchylenie przepisu przewidującego brak prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do:

1) dodatku do zasiłku rodzinnego,

2) specjalnego zasiłku opiekuńczego,

3) świadczenia pielęgnacyjnego lub

4) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ZasiłkiOpiekU.

Zmiany w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Omawiany projekt przewiduje, że ustalenie członkowi rodziny osoby sprawującej opiekę prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad inną osobą nie będzie powodowało utraty prawa do zasiłku dla opiekuna.