Piotr O. był emerytowanym żołnierzem, który pobierał emeryturę wojskową, przyznaną od 1.7.1999 r. W 2017 r. skierował wniosek do ZUS o przeliczenie i wypłatę emerytury cywilnej, na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS ustalił, że Piotr O. przed służbą wojskową przepracował niespełna miesiąc – od 1 do 24.9.1968 r. Natomiast służbę wojskową pełnił natomiast od 1.10.1968 r. nieprzerwanie do 30.6.1999 r., po czym przeszedł na emeryturę wojskową. 

Ustalona wysługa emerytalna pana O. na dzień zwolnienia ze służby wojskowej wynosiła 88,75%, a otrzymywana emerytura wojskowa wynosi 75% podstawy wymiaru.

ZUS po rozpatrzeniu wniosku ustalił i przyznał mu emeryturę cywilną od dnia 1.10.2017 r., ale jednocześnie zawiesił jej wypłatę w związku z pobieraniem emerytury wojskowej. Do okresu wysługi emerytalnej wojskowej zaliczono też krótki okres pracy „w cywilu”.

Dwa lata później pan O. skierował do ZUS wniosek o ustalenie aktualnej wysokości emerytury cywilnej i o jej wypłacanie. Zakład tego wniosku nie uwzględnił, powołując się na nieprzedłożenie przez wnioskodawcę nowych dokumentów uzasadniających ponowne przeliczenie emerytury. Wskazał, że okoliczność niepobierania emerytury (z uwagi na jej zawieszenie) nie stanowi przesłanki do jej ponownego przeliczenia. Taka emerytura jest jedynie waloryzowana. Jeżeli chodzi o wypłatę emerytury cywilnej, to zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy emerytalnej, w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego, przy czym zasada ta obowiązuje także w przypadku gdy wnioskodawca prawo do emerytury wojskowej.

Piotr O. odwołał się od tej decyzji do sądu, ale rozpoznający sprawę Sąd Okręgowy w L. oddalił jego odwołanie. Wnioskodawca złożył więc apelację, ale rozpoznający ją wrocławski Sąd Apelacyjny stwierdził, że w sprawie istnieje ważne zagadnienie prawne: czy ubezpieczonemu, urodzonemu po 31.12.1948 r., który pozostawał w zawodowej służbie wojskowej przed 2.1.1999 r., i pobiera emeryturę wojskową wynoszącą 75% podstawy jej wymiaru bez doliczenia okresów składkowych poprzedzających zawodową służbę wojskową, jak i przypadających po zakończeniu tej służby, może być wypłacana jednocześnie emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przysługująca z tytułu powyższych okresów składkowych? Pytanie to skierował do Sądu Najwyższego, który jednak nie udzielił na nie odpowiedzi. Problem okazał się znacznie poważniejszy, gdyż zauważono istotną rozbieżność w orzecznictwie SN: we wcześniejszych orzeczeniach akcentowano bowiem zasadę korzystania z prawa tylko do jednej emerytury. Jednak w wyroku z 24.1.2019 r. (sygn. I UK 426/17), SN uznał za uzasadnione prawo do pobierania dwóch emerytur „wypracowanych” niezależnie od siebie, zwłaszcza w sytuacji braku możliwości obliczenia emerytury wojskowej przy uwzględnieniu „cywilnego” stażu emerytalnego. Wobec tego SN nie zdecydował się na rozstrzygnięcie i przekazał zagadnienie prawne do rozpoznania przez skład 7 sędziów SN. Termin rozpoznania tego pytania przez rozszerzony skład SN nie jest jeszcze znany (postanowienie SN z 22.09.2021 r.; sygn. III UZP 5/21).