Prawo do innych świadczeń nie pozbawi prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna

1. Omówienie przepisów

Senat przyjął bez poprawek ustawę z 20.5.2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Uchylono przepisy ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) wykluczające prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz do świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do innych świadczeń, tj. dodatku do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 4.4.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 162; dalej: ZasiłkiOpiekU).

W ZasiłkiOpiekU wprowadzono natomiast zapis, zgodnie z którym ustalenie członkowi rodziny osoby sprawującej opiekę prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad inną osobą nie powoduje utraty prawa do zasiłku dla opiekuna.

2. Komentarz

Wprowadzane zmiany mają na celu wykonanie wyroku TK z 18.11.2014 r. (SK 7/11; Dz.U. z 2014 r. poz. 1652).

W obecnym stanie prawnym osoby opiekujące się więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w rodzinie mogą otrzymać wyłącznie jedno świadczenie opiekuńcze, tj.

  • świadczenie pielęgnacyjne (1300 zł),
  • specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł) oraz
  • zasiłek dla opiekuna (520 zł).

Ma to miejsce nawet wówczas, gdy oboje musieli zrezygnować z pracy. W wyniku nowelizacji każdy z nich będzie mógł otrzymać świadczenie, gdy zrezygnuje z pracy albo jej nie podejmie.

Ważne
W założeniu wprowadzanych zmian korzystanie przez jednego opiekuna ze świadczenia nie będzie oznaczało braku wsparcia dla drugiego opiekuna sprawującego opiekę nad kolejną osobą niepełnosprawną w rodzinie.

Ustawa nowelizująca przewiduje także, w przepisie przejściowym, że w sprawach o:

  • specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne,
  • zasiłek dla opiekuna

– wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia jej w życie będą miały zastosowanie przepisy obu zmienianych ustaw w nowym brzmieniu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności