Prawo budowlane będzie regulowało zakres uprawnień budowlanych

Procedowana zmiana ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm., dalej: PrBud) ma na celu wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7.2.2018 r. (K 39/15), dotyczącego ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. Dotychczasowo na mocy art. 16 pkt 3 prawa budowlanego ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych określał, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw budownictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Trybunał Konstytucyjny uznał to za niezgodne z Konstytucją RP.

W ocenie TK to w ustawie, a nie w rozporządzeniu, powinien zostać wskazany zakres czynności w ramach uprawnień budowlanych, tam też muszą być określone wszelkie jego ograniczenia. Na ich uchwalenie TK dał ustawodawcy 12 miesięcy.

Zgodnie z projektem nowelizacji zakres uprawnień budowlanych, który obecnie jest uregulowany w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) zostanie zatem przeniesiony do PrBud. Wskazana w prawie budowlanym specjalność kolejowa zostanie rozbita na dwie: w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Projekt zawiera także odpowiednie przepisy przejściowe.

Zakwestionowane przez TK przepisy w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie utracą moc 12.2.2019 r. To oznacza, że nowe przepisy w tym zakresie powinny wejść w życie do 13.2.2019 r. Niewykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w przewidzianym terminie uniemożliwi nadawanie nowych uprawnień budowlanych.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych