Opis sytuacji:

Kwestię ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania reguluje zarządzenie Burmistrza Miasta, gdzie zgodnie z instrukcją do ww. zarządzenia w przypadku zaginięcia, zgubienia, kradzieży druków ścisłego zarachowania należy niezwłocznie przeprowadzić inwentaryzację druków i ustalić liczbę oraz cechy (numery, serie, rodzaje pieczęci) zaginionych druków. Po stwierdzeniu zaginięcia druków ścisłego zarachowania należy: sporządzić protokół zaginięcia, w przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie przestępstwa zawiadomić policję. Wszystkie zawiadomienia o zaginięciu druków luźnych, względnie bloków z podaniem ilości egzemplarzy w każdym komplecie druków, dokładne cechy zaginionych druków – numer, seria nadania przez drukarnię lub opracowanie druków numerowanych we własnym zakresie, symbol druku oraz rodzaje i nazwy pieczęci, datę zaginięcia druków, okoliczności zaginięcia druków, miejsce zaginięcia druków, nazwę i dokładny adres jednostki ewidencjonującej druki. W przypadku ewentualnego zniszczenia druków ścisłego zarachowania należy sporządzić protokół, który powinien być przechowywany w aktach prowadzonych przez osobę odpowiedzialną za gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania. Osoba odpowiedzialna w dniu 29.7.2019 r. złożyła do urzędu miasta zawiadomienie o zaginięciu druków ścisłego zarachowania wskazując liczbę zaginionych druków od numeru 2347701 do numeru 2347800, miejsce zaginięcia druków oraz dodatkowo podając cechy zaginionych druków i okoliczności zaginięcia – podczas remontu. Dodatkowo osoba zobowiązana w dniu 29.7.2019 r. złożyła pisemne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że: w grudniu 2018 r. po rozliczeniu wpłat z kwitariusza do poboru opłat klimatycznych został zagubiony i do dnia dzisiejszego nie może go odnaleźć. Pobór opłat został pobrany bez wydania potwierdzenia nie należna opłata została wpłacona na konto urzędu miasta za pobyt w miesiącach styczeń 2019 r. – do czerwca 2019 r. Dodatkowo wskazuję, że osoba zobowiązana do poboru i rozliczenia opłaty uzdrowiskowej w dniu 28.7.2019 r. dokonała wpłaty za ww. okres i przedłożyła dowód wpłaty na podstawie ewidencji bankowej. Mając na uwadze powyższe proszę o opinię, czy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa? Ponadto proszę o określenie procedury postępowania w takich przypadkach.

W odpowiedzi na przedmiotowe pytanie nie jest możliwe rozstrzygnięcie, czy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa (m.in. brak pełnej wiedzy co do stanu faktycznego), ale przesądzić można, iż z pewnością istnieją okoliczności, które w tym zakresie zasługują na szczególną uwagę (niżej opisane).

Opłata uzdrowiskowa może być pobierana na podstawie decyzji organu stanowiącego gminy. Zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, dalej: PodLokU), rada gminy może wprowadzić opłatę uzdrowiskową. Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z 28.7.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1056; dalej: LeczUzdrowU) – za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Rada gminy określa ponadto zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek tej opłaty. Może także zarządzić pobór opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że organ stanowiący wprowadził opłatę uzdrowiskową oraz zarządził jej pobór przez inkasenta. Nie wiadomo natomiast, jakie były terminy płatności opłaty i tym samym terminy płatności opłaty pobranej przez osobę zobowiązaną. Zakładając, że nie były to terminy półroczne (a np. miesięczne), nie ma wątpliwości, że osoba zobowiązana do poboru opłaty (inkasent) naruszyła swoje obowiązki, w szczególności poprzez: niezgłoszenie zagubienia kwitariusza przychodowego; pobieranie opłaty bez wydania stosownego dowodu; nierozliczanie pobranej opłaty w wymaganych przepisami terminach (założenie do weryfikacji z uchwałą organu stanowiącego w zakresie dotyczącym terminów płatności opłaty i terminu płatności opłaty przez inkasenta). Istotne jest również to, że zgłoszenie zagubienia kwitariusza i wpłata środków nastąpiły prawdopodobnie w związku z kontrolą organu podatkowego.

Sytuacja taka kreuje ryzyko, że osoba zobowiązana mogła pobrać opłatę uzdrowiskową i jej nie odprowadzić na rachunek gminy. Założenie to oczywiście jest trudne do zweryfikowania (w pytaniu brak m.in. informacji, czy inkasent prowadził ewidencję podatników w zakresie opłaty uzdrowiskowej, a jeżeli tak to w jakim zakresie).

Powołane uwarunkowania z pewnością powinny być uwzględnione przy analizie kwestii, czy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. W przypadku pozytywnej odpowiedzi zastosowanie znajdzie art. 304 § 2 z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 10987 ze zm.), zgodnie z którym – instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

W odpowiedzi na przedmiotowe pytanie nie jest możliwe rozstrzygnięcie, czy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa (m.in. brak pełnej wiedzy co do stanu faktycznego), ale przesądzić można, iż z pewnością istnieją okoliczności, które w tym zakresie zasługują na szczególną uwagę (wyżej podniesione).