Z podanych w uchwale informacji wynika, że gmina otrzymała środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej PFRON) na zadania związane z pomocą osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi. 

Gmina ujęła ww. środki w planie dochodów i wydatków budżetu z uwzględnieniem różnych podziałek klasyfikacji budżetowej w oparciu o przepisy KlasBudżR. 

Po stronie dochodów środki wprowadzono w klasyfikacji budżetowej: dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdział 85395 (Pozostała działalność) i w paragrafie 2180 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19). 

Natomiast wspomniane środki zostały ujęte po stronie wydatków w klasyfikacji budżetowej w tożsamym dziale i rozdziale oraz w dwóch paragrafach tj. 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) i 4300 (Zakup usług pozostałych).

Jednocześnie gmina wyodrębniła ww. dochody i wydatki w załączniku do uchwały budżetowej dedykowanym właśnie dla środków Funduszu COVID-19, a ściślej rzecz ujmując w planie finansowym rachunku środków ww. Funduszu. 

Analizując ww. zmiany w budżecie, regionalna izba obrachunkowa wskazała, że skoro środki z PFRON nie stanowią środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, to w konsekwencji:

  1. nie powinny być ujmowane w planie dochodów w paragrafie 2180,
  2. nie powinny być wyodrębniane w załączniku dochodów i wydatków z tegoż Funduszu.

Jednocześnie regionalna izba obrachunkowa podkreśliła, że po stronie dochodowej środki z PFRON powinny zostać ujęte w paragrafie 2440, który został oznaczony zgodnie z ww. rozporządzeniem jako Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Wskazana uchwała regionalnej izby obrachunkowej jest istotną wskazówką dla jednostek samorządu terytorialnego, że nie zawsze cel, na jaki środki są przeznaczone (w podanym przypadku celem była m.in. pomoc osobom niepełnosprawnym w sytuacjach kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi), świadczy o powiązaniu z Funduszem COVID-19. Jak bowiem trafnie podano, środki na podane cele mogą także pochodzić z PFRON, którego ustawowym zadaniem jest właśnie wspomaganie osób niepełnosprawnych. 

Podsumowując, stanowisko zawarte w uchwale regionalnej izby obrachunkowej jest zasadne. Każda jednostka samorządu terytorialnego powinna wnikliwie analizować ujmowanie środków w budżecie (jako dochody i wydatki), aby nie narazić się na interwencję ze strony regionalnej izby obrachunkowej w postaci uchwały nadzorczej. 

Źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl