Komentarz autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Tomasza Michalika stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów.

Prezentowana książka w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • zakresu opodatkowania, w tym m.in. dostawą towarów i świadczeniem usług oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciem i dostawą towarów;
 • płatników, podatników oraz przedstawicieli podatkowych;
 • obowiązku podatkowego;
 • miejsca świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie towarów i świadczeniu usług;
 • podstawy opodatkowania;
 • zasad wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów;
 • wysokości opodatkowania;
 • odliczenia i zwrotu podatku;
 • zapłatą podatku, w tym m.in. zagadnienia dotyczące rejestracji oraz deklaracji;
 • odpowiedzialności podatkowej;
 • dokumentacji.

Zagadnienia z zakresu materii podatków pośrednich są często zmieniane i uaktualniane przez ustawodawcę. Tempo oraz rodzaj zmian wymuszają potrzebę ciągłego i czasochłonnego śledzenia oraz analizowania przepisów. Wobec tego, proponujemy naszym Czytelnikom Komentarz, w którym w przystępny i precyzyjny sposób, uwzględniając zmiany, orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, zostały skomentowane wszystkie artykuły ustawy.

 

Publikacja uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych regulacji, które pojawiły się od poprzedniego wydania:

 • ustawę z 24.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491), która m.in. wprowadziła nową przesłankę braku dokonywania rejestracji podmiotu jako podatnika VAT przez naczelnika urzędu skarbowego bez konieczności zawiadamiania podmiotu (dodanie art. 96 ust. 4a pkt 5) oraz nową okoliczność wykreślenia z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika (nowy art. 96 ust. 9 pkt 5), a także wprowadziła nowy art. 96b dotyczący prowadzenia przez Szefa KAS w postaci elektronicznej wykazu podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT oraz podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona – wejście w życie 13.1.2018 r.;
 • ustawę z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62), która m.in. dodała do Działu XI nowy Rozdział 1a „Mechanizm podzielonej płatności”. Mechanizm split payment obejmie transakcje między przedsiębiorcami rozliczającymi VAT, a istota jego działania polega na tym, że zapłata za towar lub usługę dzielona jest na dwie części –kwota netto będzie wpłacana przez nabywcę na zwykły rachunek bankowy, a kwota VAT uiszczana będzie na odrębny rachunek dostawcy (tzw. rachunek VAT) – wejście w życie 1.7.2018 r.
 • ustawę z 14.12. 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która wprowadziła zmiany w Załączniku Nr 3 „Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” – wejście w życie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

Komentarz koncentruje się na praktycznych aspektach związanych z opodatkowaniem VAT ze szczególnym uwzględnieniem istotnych kwestii jakie mogą wystąpić na gruncie tej ustawy w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego.

 

Fragment tekstu z poradnika:

 

Podatek od towarów i usług stanowi podstawowe źródło dochodów fiskalnych Skarbu Państwa. Podatki obrotowe są wśród rozmaitych instrumentów polityki fiskalnej państwa tymi elementami, które w największym stopniu powiązane są z codziennym życiem gospodarczym. Dynamika obrotu gospodarczego, niezwykłe bogactwo zdarzeń i zjawisk zachodzących w ramach tego obrotu stawia zarówno przed ustawodawcą, jak i praktykami zajmującymi się tymi podatkami wiele coraz to nowych wyzwań. Nowe techniki sprzedaży, nowe rodzaje usług finansowych, rozwój usług telekomunikacyjnych, handel elektroniczny, elektroniczne formy dokumentacji, a przede wszystkim postępująca globalizacja gospodarki powodują konieczność szybkich reakcji ustawodawcy na zmieniającą się rzeczywistość. Natomiast w przypadku braku pożądanych szybkich reakcji prawodawcy konieczne jest przystosowanie rzeczywistości do tych ram, które tworzą aktualnie istniejące regulacje prawne.

 

Wyzwania te są tym ciekawsze, że system podatku od towarów i usług istniejący w krajach Unii Europejskiej zmierza do pełnej harmonizacji opodatkowania obrotu w państwach członkowskich. Już teraz systemy poszczególnych państw oparte są na jednolitej podstawie, od której odstępstwa są starannie limitowane. Podatek od towarów i usług w kształcie obowiązującym obecnie w Polsce jest również oparty na te samej podstawie.

Zobacz także:

 

Więcej o sprawozdawczości budżetowej w module Finanse publiczne, księgowość i podatki.