W kontekście podanej problematyki na uwagę zasługują regulacje zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 OchrLokU, z których wynika, że rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel.

Nadto, zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać w szczególności:

1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu;

2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;

3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu;

4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;

5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i najem socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;

6) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;

6a) warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności;

6b) zasady przeznaczania lokali na realizację zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2b.

W kontekście podanej problematyki na szczególną uwagę zasługuje rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 11.5.2022 r. (Nr NPII.4131.1.473.2022; http://dzienniki.slask.eu), w którym organ nadzoru podważył m.in. zapisy przewidujące, że:

„11. W skład Komisji wchodzi przedstawiciel (….), Ośrodka Pomocy Społecznej w Kornowacu oraz dwóch pracowników Urzędu Gminy Kornowac”.

W uzasadnieniu organ nadzoru wskazał, że rada gminy nie jest upoważniona do nakładania na pracowników samorządowych obowiązku uczestniczenia w komisji sprawującej kontrolę społeczną nad rozpatrywaniem wniosków o najem lokali gminnych. W tym miejscu ponownie należy przypomnieć, że społeczna kontrola ma sprawować kontrolę nad trybem rozpatrywania i załatwiania wniosków, tj. wniosków, które ostatecznie będą zatwierdzone przez Wójta Gminy. Kompetencje w zakresie nakładania obowiązków na pracowników urzędu gminy posiada wyłącznie wójt, gdyż zgodnie z treścią art. 33 ust. 2 SamGminU organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest także kierownikiem urzędu gminy oraz zgodnie z ust. 5 tego przepisu zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu. Dalej zaznaczono, że podjęcie przedmiotowej uchwały i powierzenie jej wykonania wójtowi, otwiera dopiero drogę dla organu wykonawczego gminy do podjęcia działań zmierzających do doprowadzenia do wykonania tej uchwały. Wójt określając sposób wykonania uchwały winien wyznaczyć osoby odpowiedzialne za wykonanie całości lub część zadań wynikających z tego aktu. To wójt zatem jest organem właściwym do określenia zadań (obowiązków) pracowników urzędu gmin. Dotyczy to także wyznaczenia pracowników ośrodka pomocy społecznej.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może, ustalając skład komisji ds. kontroli nad rozpatrywaniem wniosków o najem lokali, ingerować w prawa pracownicze.