Pracodawca zbada trzeźwość w pracy. Projekt ustawy

Od wielu miesięcy trwają konsultacje w zakresie wprowadzenia nowych uprawnień dla pracodawców, zapowiedź resortu pracy wskazuje, że są szanse, na przyspieszenie procesu legislacyjnego w tym zakresie. W nowelizacji ustawy zaplanowano między innymi rozwiązanie problemu wynikającego z braku podstaw prawnych do przeprowadzania przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego badań pracowników na obecność tzw. narkotyków w ich organizmach. W chwili obecnej w polskim porządku prawnym nie ma przepisów, które określałyby procedurę takiego badania na żądanie pracodawcy lub samego pracownika. Obecnie w przepisach nie ma wyraźnej podstawy prawnej, dzięki której pracodawca mógłby nie dopuścić do pracy pracownika, którego można podejrzewać, że jest pod wpływem środków odurzających albo zażywał je w czasie pracy.

Przepisy dotyczące trzeźwości pracownika docelowo w Kodeksie pracy

Zgodnie z informacją przekazaną przez resort pracy komentowany projekt dotyczący wprowadzenia kontroli trzeźwości oraz kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu, przewiduje wpisanie do Kodeksu pracy między innymi: 

1) określenie podstaw prawnych umożliwiających pracodawcy wprowadzenie – gdy jest to niezbędne dla ochrony określonych dóbr – prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach, a także określeniu zasad przeprowadzania takich kontroli;

2) w zakresie obowiązku pracodawcy niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy:

  • utrzymaniu regulacji obecnie obowiązującej w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy,
  • wprowadzeniu regulacji nakładającej na pracodawcę taki obowiązek w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub zażywał taki środek w czasie pracy,
  • wprowadzeniu regulacji nakładającej na pracodawcę taki obowiązek, w przypadku gdy prewencyjna kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika lub prewencyjna kontrola na obecność środka działającego podobnie do alkoholu wykaże obecność takiego środka w organizmie pracownika;

3) określeniu podstaw do przeprowadzania badania w celu ustalenia obecności alkoholu, wskazującej na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości, lub środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego;

4) wprowadzeniu możliwości odpowiedniego zastosowania wskazanych powyżej rozwiązań do pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osoby prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą;

5) uzupełnieniu katalogu przesłanek uzasadniających nałożenie na pracownika kary upomnienia, kary nagany lub kary pieniężnej o przypadki stawienia się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie lub zażywanie takiego środka w czasie pracy.

Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Kolejną zmianą w tym zakresie, którą zapowiedział projektodawca jest zmiana ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2021 r. poz. 1119), polegającą na uchyleniu art. 17.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierownik zakładu pracy, albo osoba przez niego upoważniona jest zobowiązana, do niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy. Po zmianach, regulacje zawarte w art. 17 zostaną przeniesione do Kodeksu pracy, dzięki temu całość zagadnienia zostanie ujęta w jednym miejscu. W związku z powyższym, proponuje się zmianę przepisu zawartego w art. 47 ust. 2 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, czego konsekwencją ma być uchylenie art. 17 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz szczegółowe uregulowanie kwestii związanych z niedopuszczeniem do wykonywania pracy pracowników, wobec których zachodzi podejrzenie, że znajdują się w stanie po użyciu środków działających podobnie do alkoholu.

Zmiany związane z zachowaniem trzeźwości w ustawie – Prawo o prokuraturze

Zaproponowano również  uchylenie art. 118 § 6 ustawy z 28.1.2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2021 r. poz. 66 i 1236). Celem tej zmiany będzie zminimalizowanie liczby przypadków, w których pracownik wykonywałby powierzone mu przez pracodawcę zadania znajdując się w stanie po użyciu substancji, czy środków negatywnie wpływających na jego sprawność psychofizyczną, dzięki czemu pomysłodawcy zmian liczą na poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie zakładu pracy. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności