Pracodawca musi wyznaczyć inspektora ochrony danych do 31 lipca 2018 r.

Krok 1. Weryfikacja obowiązku

Lista zobowiązanych do wyznaczenia inspektora ochrony danych (dalej IOD) zawiera trzy grupy pracodawców jako administratorów danych:

- organy lub podmioty publiczne, czyli jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze i Narodowy Bank Polski, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości;

- podmioty, których główna działalność polega na przetwarzaniu danych, co wymaga regularnego i systematycznego monitorowania osób na dużą skalę z uwagi na swój charakter, zakres lub cel, czyli pracodawcy, których zasadniczym (nie pobocznym) zadaniem jest przetwarzanie danych;

- podmioty, które głównie przetwarzają na dużą skalę dane wrażliwe (ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, a także dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności czy orientacji seksualnej tej osoby) oraz dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa, czyli m.in. szpitale, transport publiczny, fast foody, banki, ubezpieczyciele, firmy zajmujące się reklamą behawioralną przez wyszukiwarki internetowe, dostawcy usług internetowych i telefonicznych.

Krok 2. Wybór kandydata

Jeśli pracodawca znajduje się w zestawieniu podmiotów zobowiązanych do wyznaczenia IOD, może wybrać kandydata ze swojego personelu, z grona osób zatrudnionych w podmiocie przetwarzającym (jeśli powierza mu dane osobowe) albo spoza tych kręgów. O ile w dwóch pierwszych przypadkach podstawą zatrudnienia może być umowa o pracę, o tyle w trzecim wyłącznie umowa o świadczenie usług.

Wybierana osoba musi spełniać konkretne wymagania. Po pierwsze, ma posiadać wiedzę fachową na temat prawa i praktyk ochrony danych osobowych adekwatną do charakteru, poziomu skomplikowania oraz ilości przetwarzanych danych u konkretnego pracodawcy. Po drugie, powinna odznaczać się wiedzą biznesową i sektorową dotyczącą działalności pracodawcy oraz prowadzonych operacji przetwarzania danych, stosowanych technologii informatycznych i bezpieczeństwa danych, a gdy chodzi o pracodawców ze sfery publicznej - procedur administracyjnych i funkcjonowania określonej jednostki. Po trzecie, musi dysponować umiejętnościami wykonywania zadań IOD, w tym z cech osobistych ważne jest rzetelne podejście i wysoki poziom etyki zawodowej.

Krok 3. Zawiadomienie UODO

31 lipca 2018 r. to nie tylko ostateczny termin na powołanie IOD, ale też na przekazanie informacji o tym fakcie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Zasadniczo

pracodawca ma na tę czynność 14 dni od dnia wyznaczenia (zmiany/odwołania) IOD. Może ją zrealizować w postaci elektronicznej, opatrując zawiadomienie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, a jeśli korzysta z pełnomocnika - załączając pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej. Formularze zawiadomień są dostępne na stronie internetowej uodo.gov.pl.

W zawiadomieniu pracodawca wpisuje dane inspektora (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), oraz swoje dane (nazwę, adres siedziby i REGON, a gdy jest osobą fizyczną - imię i nazwisko, adres zamieszkania, firmę (nazwę) przedsiębiorstwa i adres prowadzenia działalności gospodarczej).

Krok 4. Udostępnienie danych

Ostania czynność, którą przy wyznaczaniu IOD ma do wykonania pracodawca jest niezwłoczne umieszczenie danych inspektora na stronie internetowej, a jeśli nią nie dysponuje - w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności. Powinien także wpisać jego dane kontaktowe (adres korespondencyjny, telefon kontaktowy lub dedykowany adres email) do klauzul informacyjnych dla pracowników i kandydatów do pracy, a także do rejestru czynności przetwarzania i zgłoszenia naruszenia ochrony danych (RODO).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności