Pracę psychologów będzie regulowała ustawa

Docelowo z przygotowanych przez resort rodziny i pracy założeń powstanie projekt ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, który trafi pod obrady rządu. Projekt ustawy będzie regulował w sposób kompleksowy wszystkie kwestie, związane z wykonywaniem zawodu psychologa (w tym psychologów klinicznych). Ustawa ma także zapobiegać wykonywaniu zawodu psychologa przez osoby do tego nieuprawnione. Wprowadzony będzie nowy tytuł zawodowy psychologa.

Samorząd zawodowy psychologów będzie reprezentował osoby wykonujące zawód zaufania publicznego oraz sprawował pieczę nad wykonywaniem tego zawodu. Do zadań samorządu psychologów będzie należało ustalenie kodeksu etyki tego zawodu.

W ustawie określone zostaną m.in. definicje:

1) wykonywania zawodu psychologa,

2) wykonywanych świadczeń psychologicznych,

3) obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

Ustawa będzie regulowała również kwestię zawieszania prawa wykonywania zawodu oraz zasady odpowiedzialności zawodowej psychologów.

Prawo wykonywania zawodu psychologa według projektu założeń będzie miała osoba fizyczna, która ukończyła studia psychologiczne w języku polskim albo wykazała znajomość języka polskiego niezbędną do wykonywania zawodu psychologa potwierdzoną egzaminem z języka polskiego.

Ważne
Psycholog będzie mógł odmówić udzielenia pomocy, jeżeli uzna, że może być nieobiektywny albo gdy oczekiwane przez klienta świadczenie będzie przekraczało zakres jego kompetencji.

Psycholog będzie miał obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Wyjątków od tej zasady będzie kilka. Psycholog nie będzie musiał dochować tajemnicy, jeżeli jej zachowanie będzie stanowić bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia klienta lub innych osób, albo gdy pracował na zlecenie uprawnionych do tego organów i instytucji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności